صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ (۰.۲۷) (۰.۴۲) (۶۲.۹۴) (۷۸.۲۲)
۱۴۲ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ ۰.۰۷ (۰.۰۱) ۲۸.۱۴ (۳.۲۴)
۱۴۳ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ ۰.۲۳ ۰ ۱۳۱.۱۷ (۰.۸۴)
۱۴۴ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ (۰.۵۳) (۰.۸۷) (۸۵.۸۱) (۹۵.۸۱)
۱۴۵ ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۴) ۰
۱۴۶ ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ (۰.۰۲) ۰ (۵.۹۹) ۰
۱۴۷ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ (۰.۱۸) (۰.۱۳) (۴۷.۷۱) (۳۶.۹۶)
۱۴۸ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ (۰.۰۸) (۰.۲۷) (۲۶.۵۳) (۶۲.۹۱)
۱۴۹ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ ۰.۱۳ ۰.۰۷ ۵۸.۸۱ ۳۰.۴۵
۱۵۰ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ (۰.۲۲) (۰.۴۱) (۵۵.۱۳) (۷۷.۷۵)
۱۵۱ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ ۰.۲۵ ۰.۵۳ ۱۵۲.۱۴ ۵۹۳.۳۷
۱۵۲ ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۴) ۰
۱۵۳ ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۴) ۰
۱۵۴ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ ۰.۸۱ ۰.۷۶ ۱,۷۹۸.۵۸ ۱,۴۹۲.۱۴
۱۵۵ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ ۰.۲۴ ۰.۴۹ ۱۳۹.۲۱ ۴۹۶.۴۱
۱۵۶ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ ۰.۰۹ (۰.۳۸) ۴۰.۹۵ (۷۴.۹۷)
۱۵۷ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ (۰.۷۶) (۰.۶۲) (۹۳.۷۲) (۸۹.۶۵)
۱۵۸ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ (۰.۱۵) (۰.۸۷) (۴۲.۷۲) (۹۵.۸۴)
۱۵۹ ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ ۰.۰۱ ۰ ۳.۱۴ ۰