صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۹) ۰
۱۴۲ ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۹) ۰
۱۴۳ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ ۰.۴۶ ۰.۱۱ ۴۳۴.۰۶ ۴۷.۷۳
۱۴۴ ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۴.۱۶) ۰
۱۴۵ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ ۰.۰۷ ۰.۰۲ ۲۹.۰۶ ۶.۸۱
۱۴۶ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ (۰.۵۳) (۰.۸۳) (۸۵.۴۹) (۹۵.۲۸)
۱۴۷ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ (۰.۰۶) (۰.۶۴) (۱۹.۰۶) (۹۰.۴۳)
۱۴۸ ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۹) ۰
۱۴۹ ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۴.۱۴) ۰
۱۵۰ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ۰.۳۳ ۰.۰۱ ۲۳۴.۳۳ ۴.۴۴
۱۵۱ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ (۰.۱۷) (۰.۱۶) (۴۷.۰۵) (۴۳.۷۴)
۱۵۲ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ (۰.۳۸) (۰.۸۲) (۷۴.۶۸) (۹۵)
۱۵۳ ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۹) ۰
۱۵۴ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ (۰.۰۲) (۰.۱۴) (۸.۰۹) (۳۸.۹۶)
۱۵۵ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (۰.۰۱) ۰ (۴.۱۳) ۰
۱۵۶ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۹) ۰
۱۵۷ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ (۰.۱۶) (۰.۳۴) (۴۳.۳۸) (۷۱.۳۵)
۱۵۸ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ (۰.۰۹) (۰.۲۳) (۲۸.۵۸) (۵۷.۵۴)
۱۵۹ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ ۰.۲ (۰.۱۱) ۱۰۴.۵۸ (۳۲.۴)