صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ %۰.۵۲۲ %۰.۱۵۴
هفته گذشته ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ %۰.۸۲۴ (۰.۳۰۶)%
ماه گذشته ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ (۰.۸۲۴)% (۵.۱۰۱)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ %۱.۴۵۸ (۳.۱۹۷)%
۶ ماه ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ %۳.۷۰۵ (۳.۵۵۸)%
یک سال اخیر ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ %۱۳.۶۹۲ (۲.۹۸۹)%
۳ سال اخیر ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲
۵ سال اخیر ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲
تا زمان انتشار ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ %۱۲۵.۵۴۳ %۵۵.۸۵۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۸.۵۲ %۸.۶۴
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۷.۰۹)% (۱۰.۱۶)%