صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ (۰.۱۴۸)% (۰.۶۴)%
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ (۳.۱۴۱)% (۶.۴۴۹)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ (۴.۹۸۳)% (۱۰.۳۲۷)%
۶ ماه ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ %۱۰.۴۹۷ (۷.۸۹۶)%
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸
تا زمان انتشار ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ %۱۴.۴۳۱ %۰.۸۳۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۳.۱۸ %۳.۰۵
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱.۳۹)% (۲.۴۴)%