صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۰.۳۷ ۰.۴۷ ۲۸۶.۶۹ ۴۵۶.۷
۱۲۲ ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۷) ۰
۱۲۳ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ (۱.۲۶) (۲) (۹۹.۰۱) (۹۹.۹۴)
۱۲۴ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۳) ۰
۱۲۵ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (۰.۰۲) ۰ (۶.۱۷) ۰
۱۲۶ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ (۰.۷۸) (۰.۸۶) (۹۴.۲۴) (۹۵.۸)
۱۲۷ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ (۰.۳۷) (۰.۴۹) (۷۴.۲۳) (۸۳.۴۸)
۱۲۸ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ۰.۱۶ (۰.۳) ۷۶.۳۱ (۶۶.۲۷)
۱۲۹ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ (۰.۳۸) (۰.۸) (۷۴.۹۶) (۹۴.۷۷)
۱۳۰ ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۹) ۰
۱۳۱ ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ (۰.۰۲) ۰ (۶.۰۹) ۰
۱۳۲ ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۹) ۰
۱۳۳ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ (۰.۱۵) (۰.۲۹) (۴۳.۱۵) (۶۵.۲۴)
۱۳۴ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ ۰.۱۵ ۰.۳ ۷۰.۴۶ ۱۹۷.۶۱
۱۳۵ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ (۰.۱۶) (۰.۱۳) (۴۴.۹) (۳۷.۰۵)
۱۳۶ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ (۰.۲۱) (۰.۴۸) (۵۴.۲۹) (۸۲.۷)
۱۳۷ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ (۰.۴۴) (۱.۰۹) (۷۹.۶۴) (۹۸.۱۸)
۱۳۸ ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۷) ۰
۱۳۹ ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ (۰.۰۲) ۰ (۶.۰۴) ۰