صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ (۰.۴۵) ۰.۰۶ (۸۰.۸۵) ۲۵.۳۸
۱۲۲ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ (۰.۴۹) (۰.۱۶) (۸۳.۱۵) (۴۴.۸۵)
۱۲۳ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ ۰ (۰.۰۹) ۰ (۲۸.۶۵)
۱۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ ۰.۰۱ ۰ ۱.۹۵ ۰
۱۲۵ ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ ۰.۰۱ ۰ ۱.۹۵ ۰
۱۲۶ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ (۰.۲۶) (۰.۳) (۶۱.۸۷) (۶۶.۳۷)
۱۲۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ ۱.۸۶ ۱.۵ ۸۴,۸۳۸.۶۴ ۲۲,۶۶۳.۷۲
۱۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ (۰.۷۶) (۰.۳۲) (۹۳.۸۹) (۶۹.۲۴)
۱۲۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ ۱.۵۴ ۲.۹ ۲۶,۶۹۷.۶ ۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷
۱۳۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ۰.۶۴ ۱.۵۴ ۹۳۸.۲۶ ۲۶,۶۸۵.۱۱
۱۳۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ ۰.۰۱ ۰ ۲.۰۱ ۰
۱۳۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ۱.۱۱ ۰.۴۳ ۵,۵۹۰.۴۲ ۳۷۹.۸۶
۱۳۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ (۰.۷۸) (۰.۱۸) (۹۴.۳۱) (۴۸.۹۱)
۱۳۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ (۱.۲۸) (۰.۷۹) (۹۹.۰۹) (۹۴.۵)
۱۳۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ (۰.۱۲) (۰.۲۳) (۳۶.۴۲) (۵۶.۲)
۱۳۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰