صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۴.۱۷) ۰
۱۲۲ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ ۰.۰۵ ۰.۰۹ ۱۸.۵۶ ۳۷.۲۲
۱۲۳ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ (۱) (۱.۰۷) (۹۷.۴۴) (۹۸)
۱۲۴ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ (۰.۳۱) (۰.۵۱) (۶۷.۸۹) (۸۴.۳۷)
۱۲۵ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۰.۰۷ ۰.۳۶ ۲۸.۶۸ ۲۶۷.۸۷
۱۲۶ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ ۰.۴۵ ۰.۰۷ ۴۱۷.۱۷ ۲۹.۳۹
۱۲۷ ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۹) ۰
۱۲۸ ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۴.۱۳) ۰
۱۲۹ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ (۰.۲۵) (۰.۳۸) (۶۰.۴۵) (۷۵.۰۱)
۱۳۰ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ ۰.۴۱ ۰.۶۵ ۳۴۷.۳۲ ۹۵۹.۸۱
۱۳۱ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ ۰.۷۴ ۰.۸۱ ۱,۳۴۹.۵۷ ۱,۷۹۷.۵۹
۱۳۲ ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ (۰.۰۱) ۰.۰۲ (۲.۱۱) ۹.۱۱
۱۳۳ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ (۰.۳) (۰.۹) (۶۶.۲) (۹۶.۳۶)
۱۳۴ ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱) ۰
۱۳۵ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۴.۱۶) ۰
۱۳۶ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ ۰.۱۳ ۰.۲۸ ۵۹.۵۸ ۱۷۷.۸
۱۳۷ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ ۰.۲ ۰.۴۲ ۱۰۶.۱۶ ۳۶۵.۷۸
۱۳۸ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ ۰.۶ ۰.۲۲ ۷۸۳.۸۴ ۱۲۰.۰۳
۱۳۹ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ (۱.۳۴) (۲.۵۱) (۹۹.۲۸) (۹۹.۹۹)