صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ ۲.۹۴ ۳.۴۹ ۳,۹۲۰,۰۰۰ ۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸
۸۲ ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۶) ۰
۸۳ ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۴ ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ ۰.۳۲ ۰.۲۴ ۲۱۸.۴۶ ۱۴۰.۶۵
۸۵ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ ۰.۷۵ ۰.۸۴ ۱,۴۱۳.۶۹ ۱,۹۹۲.۰۵
۸۶ ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ ۰.۶۱ ۱.۲۳ ۸۱۵.۶۸ ۸,۴۱۵.۳۹
۸۷ ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ ۰.۲۵ ۰.۷۹ ۱۴۹.۸۷ ۱,۶۷۰.۱۴
۸۸ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ ۰.۰۴ ۰.۲۹ ۱۷.۷۹ ۱۸۴.۴۹
۸۹ ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۲) ۰
۹۰ ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ (۰.۰۲) ۰ (۶.۳۴) ۰
۹۱ ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ (۱.۳) (۲.۰۵) (۹۹.۱۶) (۹۹.۹۵)
۹۲ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ (۰.۵۵) (۰.۸۴) (۸۶.۸۸) (۹۵.۳۲)
۹۳ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ (۰.۶۵) (۱.۴۷) (۹۰.۶۶) (۹۹.۵۵)
۹۴ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ (۰.۰۵) (۰.۹۳) (۱۷.۴۳) (۹۶.۶۹)
۹۵ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ ۰.۰۴ (۰.۰۹) ۱۷.۳۱ (۲۸.۵۴)
۹۶ ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۴) ۰
۹۷ ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۴) ۰
۹۸ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ (۰.۱) (۰.۱۸) (۳۱.۸۲) (۴۸.۶۹)
۹۹ ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ ۰.۳۳ ۰.۱۱ ۲۳۶.۷۳ ۴۹.۸۳