صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ امید نامه (نسخه نهایی) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ تصمیمات مجمع - تغییر هزینه نرم افزار و تغییر حق‌الزحمه حسابرس در امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۱۳ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ تصمیمات مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۴.۱۳ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ تصمیمات مجمع - تغییر رکن متولی صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد متولی صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۸.۰۴ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد حسابرس، متولی و هزینه های نرم افزار مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۲۱ تغییرات امیدنامه