صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ ۰.۴۸ ۰.۵۲ ۴۸۱.۴۱ ۵۶۸.۹۵
۱۸۲ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ ۰.۱۹ ۱.۵۹ ۹۹.۲۲ ۳۲,۰۰۲.۶۲
۱۸۳ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ ۱.۴۱ ۲.۹۳ ۱۶,۳۳۴.۰۷ ۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷
۱۸۴ ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ ۱.۳۲ ۲.۳۹ ۱۱,۷۵۵.۰۳ ۵۵۲,۴۷۹.۹۹
۱۸۵ ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۴.۳۳) ۰
۱۸۶ ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۹) ۰
۱۸۷ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ ۰.۴۲ ۰.۴۳ ۳۶۲.۴۳ ۳۷۹.۳۴
۱۸۸ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ (۰.۵) (۰.۹۳) (۸۴.۱۴) (۹۶.۶۹)
۱۸۹ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ ۰.۱۸ ۰.۱۲ ۹۰.۰۸ ۵۶.۸۶
۱۹۰ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ (۰.۲) (۰.۱۸) (۵۱.۸۵) (۴۷.۷۷)
۱۹۱ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ (۰.۴۲) (۰.۸۲) (۷۸.۲) (۹۴.۹۶)
۱۹۲ ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۸) ۰
۱۹۳ ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۴.۳۱) ۰
۱۹۴ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ (۰.۲) (۰.۲۳) (۵۲.۶۷) (۵۷.۱۳)
۱۹۵ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ (۰.۵۹) (۰.۹۴) (۸۸.۵۸) (۹۶.۸۶)
۱۹۶ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ ۰.۱۷ ۰.۴۶ ۸۸.۵۶ ۴۳۰.۸۵
۱۹۷ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ ۰.۰۲ (۰.۰۹) ۶.۷۹ (۲۷.۱)
۱۹۸ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ (۱.۲۲) (۲.۳۲) (۹۸.۸۷) (۹۹.۹۸)
۱۹۹ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۴) ۰