صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۵) ۰
۱۸۲ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۰.۴۷ ۰.۳۷ ۴۵۲.۱۲ ۲۷۹.۳۷
۱۸۳ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ ۰.۲۷ (۰.۰۷) ۱۶۲.۸۹ (۲۱.۷۸)
۱۸۴ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ (۱.۱۵) (۱.۶۶) (۹۸.۵۳) (۹۹.۷۸)
۱۸۵ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ (۰.۴۹) (۰.۶۶) (۸۳.۲۳) (۹۱.۱۲)
۱۸۶ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ۰.۲۶ ۰.۱۱ ۱۵۹.۴۲ ۴۸.۷۱
۱۸۷ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۳) ۰
۱۸۸ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ ۰.۰۸ ۰ ۳۱.۹۴ ۰
۱۸۹ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ (۰.۴) ۰.۲ (۷۶.۴۳) ۱۱۰.۸۵
۱۹۰ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ ۰.۲۶ (۰.۰۶) ۱۵۹.۲۶ (۲۰.۸۱)
۱۹۱ ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ (۰.۰۳) ۰ (۱۱.۵۸) ۰
۱۹۲ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ (۰.۵۴) (۰.۶۹) (۸۶.۳۸) (۹۲.۰۲)
۱۹۳ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ (۰.۷۳) (۰.۶۷) (۹۳.۱۶) (۹۱.۴۴)
۱۹۴ ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹۵ ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۹) ۰
۱۹۶ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ ۰.۹۲ ۰.۴۴ ۲,۷۶۶.۴۱ ۳۹۵.۲۸
۱۹۷ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ (۰.۴۲) (۰.۲۷) (۷۸.۳۳) (۶۳.۱۵)
۱۹۸ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ (۰.۲۳) (۰.۷۳) (۵۶.۰۹) (۹۳.۰۶)
۱۹۹ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۳) ۰