صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۵/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۳۴۰,۰۸۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۶۵۹,۹۱۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۹,۵۶۷,۰۲۰,۶۳۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۸۹۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۸۴۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۸۴۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۵/۲۵
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۲
نوع صندوق
نیکوکاری-مختلط
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ۱۱,۸۹۵ ۱۱,۸۴۶ ۱۱,۸۴۶ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۳۹,۵۶۷,۰۲۰,۶۳۷
  ۲ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ ۱۱,۹۳۱ ۱۱,۸۸۲ ۱۱,۸۸۲ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۳۹,۶۸۶,۲۶۵,۴۳۳
  ۳ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ ۱۱,۹۵۴ ۱۱,۹۰۴ ۱۱,۹۰۴ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۳۹,۷۵۹,۸۱۱,۳۸۹
  ۴ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ۱۲,۰۰۲ ۱۱,۹۵۴ ۱۱,۹۵۴ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۳۹,۹۲۸,۸۶۶,۹۱۵
  ۵ ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ۱۱,۸۸۱ ۱۱,۸۳۴ ۱۱,۸۳۴ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۳۹,۵۲۸,۰۷۱,۵۷۳
  ۶ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ۱۱,۸۸۳ ۱۱,۸۳۶ ۱۱,۸۳۶ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۳۹,۵۳۲,۴۰۵,۷۳۹
  ۷ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ۱۱,۸۸۴ ۱۱,۸۳۷ ۱۱,۸۳۷ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۳۹,۵۳۶,۷۴۱,۰۶۶
  ۸ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ۱۱,۸۸۵ ۱۱,۸۳۸ ۱۱,۸۳۸ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۳۹,۵۳۹,۴۵۴,۳۱۷
  ۹ ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ ۱۱,۸۹۱ ۱۱,۸۴۴ ۱۱,۸۴۴ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۳۹,۵۵۹,۶۸۴,۵۵۶
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ۱۱,۸۹۲ ۱۱,۸۴۵ ۱۱,۸۴۵ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۳۹,۵۶۴,۰۲۴,۴۵۲
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۱۱,۸۹۴ ۱۱,۸۴۷ ۱۱,۸۴۷ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۳۹,۵۶۸,۳۶۵,۴۹۷
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۱,۸۴۵ ۱۱,۷۹۸ ۱۱,۷۹۸ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۳۹,۴۰۶,۸۵۰,۱۳۵
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ۱۱,۸۴۶ ۱۱,۷۹۹ ۱۱,۷۹۹ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۳۹,۴۱۱,۱۸۹,۲۸۳
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۱۱,۸۴۸ ۱۱,۸۰۱ ۱۱,۸۰۱ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۳۹,۴۱۵,۵۲۹,۵۷۴
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ۱۱,۷۸۶ ۱۱,۷۳۹ ۱۱,۷۳۹ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۳۹,۲۱۰,۵۰۳,۵۲۸
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۱۱,۷۳۸ ۱۱,۶۹۱ ۱۱,۶۹۱ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۳۹,۰۴۹,۴۹۸,۰۵۷
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ۱۱,۷۴۰ ۱۱,۶۹۴ ۱۱,۶۹۴ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۳۹,۰۵۸,۲۶۴,۴۷۷
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ۱۱,۸۳۴ ۱۱,۷۸۷ ۱۱,۷۸۷ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۳۹,۳۶۹,۷۷۲,۰۵۶
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ۱۱,۸۲۲ ۱۱,۷۷۵ ۱۱,۷۷۵ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۳۹,۳۲۸,۳۸۱,۴۳۰
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ۱۱,۸۲۳ ۱۱,۷۷۶ ۱۱,۷۷۶ ۰ ۰ ۳,۳۷۹,۶۸۶ ۰ ۳۹,۶۰۰ ۳,۳۴۰,۰۸۶ ۳۹,۳۳۲,۷۲۱,۰۹۰
  مشاهده همه