صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۷/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۳۳۰,۰۵۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۶۶۹,۹۴۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۷,۱۸۵,۲۷۴,۸۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۲۳۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۱۷۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۱۷۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۷/۱۱
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۲
نوع صندوق
نیکوکاری-مختلط
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ۱۷,۲۳۷ ۱۷,۱۷۲ ۱۷,۱۷۲ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۶۹۴ ۰ ۵۱,۶۳۶ ۳,۳۳۰,۰۵۸ ۵۷,۱۸۵,۲۷۴,۸۵۴
  ۲ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ ۱۷,۲۳۸ ۱۷,۱۷۴ ۱۷,۱۷۴ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۶۹۴ ۰ ۵۱,۶۳۶ ۳,۳۳۰,۰۵۸ ۵۷,۱۹۰,۱۵۵,۸۶۸
  ۳ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ ۱۷,۲۲۷ ۱۷,۱۶۲ ۱۷,۱۶۲ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۶۹۴ ۰ ۵۱,۶۳۶ ۳,۳۳۰,۰۵۸ ۵۷,۱۵۱,۵۷۹,۰۴۰
  ۴ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ ۱۷,۳۱۹ ۱۷,۲۵۳ ۱۷,۲۵۳ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۶۹۴ ۰ ۵۱,۶۳۶ ۳,۳۳۰,۰۵۸ ۵۷,۴۵۳,۴۲۰,۶۱۳
  ۵ ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ۱۷,۳۲۹ ۱۷,۲۶۳ ۱۷,۲۶۳ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۶۹۴ ۰ ۵۱,۶۳۶ ۳,۳۳۰,۰۵۸ ۵۷,۴۸۶,۷۴۸,۶۷۱
  ۶ ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ۱۷,۳۳۰ ۱۷,۲۶۴ ۱۷,۲۶۴ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۶۹۴ ۰ ۵۱,۶۳۶ ۳,۳۳۰,۰۵۸ ۵۷,۴۹۱,۶۵۴,۴۷۵
  ۷ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ۱۷,۳۳۲ ۱۷,۲۶۶ ۱۷,۲۶۶ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۶۹۴ ۰ ۵۱,۶۳۶ ۳,۳۳۰,۰۵۸ ۵۷,۴۹۶,۵۶۱,۹۶۶
  ۸ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ ۱۷,۲۷۵ ۱۷,۲۰۹ ۱۷,۲۰۹ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۶۹۴ ۰ ۵۱,۶۳۶ ۳,۳۳۰,۰۵۸ ۵۷,۳۰۶,۶۸۴,۰۷۷
  ۹ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ ۱۷,۳۰۴ ۱۷,۲۳۹ ۱۷,۲۳۹ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۶۹۴ ۰ ۵۱,۶۳۶ ۳,۳۳۰,۰۵۸ ۵۷,۴۰۵,۲۳۲,۵۸۴
  ۱۰ ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ ۱۷,۳۷۰ ۱۷,۳۰۴ ۱۷,۳۰۴ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۶۹۴ ۰ ۵۱,۶۳۶ ۳,۳۳۰,۰۵۸ ۵۷,۶۲۳,۱۶۳,۶۴۹
  ۱۱ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ ۱۷,۳۷۲ ۱۷,۳۰۵ ۱۷,۳۰۵ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۶۹۴ ۰ ۵۱,۶۳۶ ۳,۳۳۰,۰۵۸ ۵۷,۶۲۸,۰۰۱,۶۰۶
  ۱۲ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۱۷,۳۷۶ ۱۷,۳۰۹ ۱۷,۳۰۹ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۶۹۴ ۰ ۵۱,۶۳۶ ۳,۳۳۰,۰۵۸ ۵۷,۶۴۱,۵۸۴,۱۴۷
  ۱۳ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ ۱۷,۳۷۷ ۱۷,۳۱۱ ۱۷,۳۱۱ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۶۹۴ ۰ ۵۱,۶۳۶ ۳,۳۳۰,۰۵۸ ۵۷,۶۴۵,۸۳۷,۳۶۴
  ۱۴ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ ۱۷,۳۷۹ ۱۷,۳۱۲ ۱۷,۳۱۲ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۶۹۴ ۰ ۵۱,۶۳۶ ۳,۳۳۰,۰۵۸ ۵۷,۶۵۰,۶۸۱,۳۰۸
  ۱۵ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ ۱۷,۴۰۶ ۱۷,۳۳۹ ۱۷,۳۳۹ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۶۹۴ ۰ ۵۱,۶۳۶ ۳,۳۳۰,۰۵۸ ۵۷,۷۳۹,۹۷۵,۷۹۴
  ۱۶ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ ۱۷,۴۲۳ ۱۷,۳۵۵ ۱۷,۳۵۵ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۶۹۴ ۰ ۵۱,۶۳۶ ۳,۳۳۰,۰۵۸ ۵۷,۷۹۴,۶۲۰,۰۳۲
  ۱۷ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ ۱۷,۳۸۸ ۱۷,۳۲۱ ۱۷,۳۲۱ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۶۹۴ ۰ ۵۱,۶۳۶ ۳,۳۳۰,۰۵۸ ۵۷,۶۷۹,۴۱۴,۳۲۱
  ۱۸ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ ۱۷,۳۴۳ ۱۷,۲۷۶ ۱۷,۲۷۶ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۶۹۴ ۰ ۵۱,۶۳۶ ۳,۳۳۰,۰۵۸ ۵۷,۵۳۰,۹۶۶,۲۶۲
  ۱۹ ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ ۱۷,۳۴۴ ۱۷,۲۷۸ ۱۷,۲۷۸ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۶۹۴ ۰ ۵۱,۶۳۶ ۳,۳۳۰,۰۵۸ ۵۷,۵۳۵,۸۴۲,۳۶۶
  ۲۰ ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ ۱۷,۳۴۶ ۱۷,۲۷۹ ۱۷,۲۷۹ ۰ ۰ ۳,۳۸۱,۶۹۴ ۰ ۵۱,۶۳۶ ۳,۳۳۰,۰۵۸ ۵۷,۵۴۰,۷۲۰,۲۵۳
  مشاهده همه