صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ ۰.۱۴ ۰.۱۸ ۶۹.۲۲ ۹۳.۳۷
۲۲ ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۹۳ ۰
۲۳ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۴ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ (۰.۰۱) (۰.۱۵) (۱.۹۳) (۴۱.۱۹)
۲۵ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ (۰.۱۵) (۰.۴۷) (۴۳.۱۸) (۸۱.۹۷)
۲۶ ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ (۰.۱) (۰.۳۶) (۳۰.۹۲) (۷۳.۶۴)
۲۷ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ ۰.۶۸ ۰.۰۶ ۱,۰۷۰.۳۶ ۲۲.۸۲
۲۸ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ ۰.۷۲ ۰.۱۶ ۱,۲۹۳.۴۹ ۷۷.۴۲
۲۹ ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ ۰.۰۱ ۰ ۱.۹۹ ۰
۳۰ ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ ۰.۰۱ ۰ ۱.۹۹ ۰
۳۱ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ ۰.۰۶ ۰.۱۶ ۲۴.۲۵ ۸۰.۸
۳۲ ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ (۰.۱۱) (۱.۲۴) (۳۳.۹۳) (۹۸.۹۳)
۳۳ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ (۰.۲) (۰.۳۱) (۵۲.۷) (۶۷.۶۶)
۳۴ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ (۰.۴۴) (۰.۶۳) (۸۰.۰۲) (۹۰.۱۵)
۳۵ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (۰.۵۷) (۰.۸۷) (۸۷.۶۴) (۹۵.۹)
۳۶ ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ ۰.۰۱ ۰ ۱.۹۷ ۰
۳۷ ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ (۰.۱) ۰ (۲۹.۵۷) ۰
۳۸ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ (۰.۰۲) (۰.۰۵) (۷.۴۹) (۱۵.۲۸)
۳۹ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ (۰.۳۹) (۰.۳۷) (۷۶.۲۴) (۷۳.۷۵)