صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ۰.۵۹ ۰.۲۲ ۷۵۳.۰۹ ۱۲۵.۷۴
۲۲ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ۰.۱۸ ۰.۱۶ ۹۱.۲۷ ۷۹.۰۸
۲۳ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ (۰.۳۹) (۰.۷۷) (۷۵.۶۷) (۹۴.۱۱)
۲۴ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ (۰.۰۸) (۰.۴۹) (۲۵.۴۶) (۸۳.۲۱)
۲۵ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ۰.۸۴ ۰.۸۳ ۱,۹۸۵.۰۶ ۱,۹۴۳.۲۹
۲۶ ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۲) ۰
۲۷ ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۸ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ ۰.۵۸ ۰.۴۷ ۷۲۳.۴۸ ۴۵۴.۵۶
۲۹ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ۱.۳۶ ۱.۲۹ ۱۳,۹۷۹.۳۹ ۱۰,۸۱۰.۱۴
۳۰ ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ ۲.۶۱ ۳.۳۵ ۱,۱۹۰,۰۰۰ ۱۶,۸۵۶,۱۰۴
۳۱ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ ۰.۷۶ ۱.۲۳ ۱,۴۹۱.۳۵ ۸,۵۹۸.۸۵
۳۲ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ ۲.۹۴ ۳.۴۹ ۳,۹۲۰,۰۰۰ ۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸
۳۳ ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۶) ۰
۳۴ ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۵ ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ ۰.۳۲ ۰.۲۴ ۲۱۸.۴۶ ۱۴۰.۶۵
۳۶ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ ۰.۷۵ ۰.۸۴ ۱,۴۱۳.۶۹ ۱,۹۹۲.۰۵
۳۷ ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ ۰.۶۱ ۱.۲۳ ۸۱۵.۶۸ ۸,۴۱۵.۳۹
۳۸ ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ ۰.۲۵ ۰.۷۹ ۱۴۹.۸۷ ۱,۶۷۰.۱۴
۳۹ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ ۰.۰۴ ۰.۲۹ ۱۷.۷۹ ۱۸۴.۴۹