صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۰۱ ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۳) ۰
۲۰۲ ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۰۳ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ (۰.۷۱) (۰.۵۶) (۹۲.۶۳) (۸۷.۱۵)
۲۰۴ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ ۰.۱۳ ۰.۲۶ ۶۲.۲ ۱۵۸
۲۰۵ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ ۰.۰۳ ۰.۲۸ ۱۲.۸۶ ۱۷۴.۹۶
۲۰۶ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ۰.۱۷ ۰.۰۹ ۸۸.۸۸ ۳۸.۹۶
۲۰۷ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ (۰.۵۷) (۰.۸) (۸۷.۵۸) (۹۴.۶۴)
۲۰۸ ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۷) ۰
۲۰۹ ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۷) ۰
۲۱۰ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۰.۰۲ (۰.۰۵) ۹.۴۶ (۱۵.۹۱)
۲۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۰.۴۵ ۰.۶۹ ۴۱۱.۰۱ ۱,۱۲۷.۶۷
۲۱۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۰.۴۷ ۰.۱۸ ۴۴۷.۰۵ ۹۳.۸۶
۲۱۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ (۱.۱۶) (۱.۲۵) (۹۸.۵۹) (۹۸.۹۸)
۲۱۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ (۱.۷) (۰.۸۵) (۹۹.۸۱) (۹۵.۵۹)
۲۱۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۱) ۰
۲۱۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ (۰.۰۲) ۰ (۵.۷۴) ۰
۲۱۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ (۰.۵۲) (۰.۴۱) (۸۴.۸۳) (۷۷.۲۸)
۲۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (۰.۲۴) (۰.۴۹) (۵۸.۵۵) (۸۳.۴۸)
۲۱۹ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۰.۳ ۰.۰۸ ۱۹۶.۴ ۳۵.۴۱