صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ۲۰,۰۸۷ ۳۸.۳۱ % ۱۵,۰۶۶ ۲۸.۷۴ % ۱۶,۵۸۳ ۳۱.۶۳ % ۰ ۰ % ۱۲۱ ۰.۲۳ % ۵۷۰ ۱.۰۹ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ۲۰,۰۱۳ ۳۸.۱۴ % ۱۵,۲۰۸ ۲۸.۹۸ % ۱۶,۵۵۹ ۳۱.۵۶ % ۰ ۰ % ۱۲۱ ۰.۲۳ % ۵۷۲ ۱.۰۹ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۱۹,۰۱۸ ۳۷.۹۴ % ۱۳,۲۷۳ ۲۶.۴۸ % ۱۶,۵۵۹ ۳۳.۰۳ % ۰ ۰ % ۷۰۴ ۱.۴ % ۵۷۴ ۱.۱۵ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ۱۸,۳۲۶ ۳۷.۱ % ۱۳,۱۹۶ ۲۶.۷۲ % ۱۶,۵۹۱ ۳۳.۵۹ % ۰ ۰ % ۷۰۴ ۱.۴۳ % ۵۷۶ ۱.۱۷ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ۱۷,۳۵۶ ۳۱.۹۷ % ۱۵,۰۸۳ ۲۷.۷۷ % ۱۶,۵۷۶ ۳۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۴,۷۰۴ ۸.۶۶ % ۵۷۸ ۱.۰۶ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ ۱۷,۳۵۶ ۳۱.۹۸ % ۱۵,۰۸۳ ۲۷.۸ % ۱۶,۵۷۳ ۳۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۴,۶۷۳ ۸.۶۱ % ۵۷۹ ۱.۰۷ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۱۷,۳۵۶ ۳۱.۹۹ % ۱۵,۰۸۳ ۲۷.۷۹ % ۱۶,۵۶۹ ۳۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۴,۶۷۳ ۸.۶۱ % ۵۸۱ ۱.۰۷ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ۱۹,۷۱۰ ۳۳.۲ % ۱۸,۰۸۸ ۳۰.۴۶ % ۱۶,۵۵۸ ۲۷.۸۹ % ۰ ۰ % ۴,۶۷۳ ۷.۸۷ % ۳۴۶ ۰.۵۸ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۱۱,۹۳۸ ۲۴.۱۱ % ۱۶,۰۰۱ ۳۲.۳۲ % ۱۶,۵۵۱ ۳۳.۴۳ % ۰ ۰ % ۴,۶۷۳ ۹.۴۴ % ۳۴۸ ۰.۷ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ ۱۱,۸۰۰ ۲۴.۰۶ % ۱۵,۶۸۴ ۳۱.۹۷ % ۱۶,۵۴۴ ۳۳.۷۳ % ۰ ۰ % ۴,۶۷۳ ۹.۵۳ % ۳۵۰ ۰.۷۱ % ۰ ۰ %