صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۱۷,۸۸۱ ۲۸.۶۶ % ۱۴,۳۳۰ ۲۲.۹۷ % ۲۵,۴۳۲ ۴۰.۷۶ % ۰ ۰ % ۱,۱۴۴ ۱.۸۳ % ۳,۶۰۲ ۵.۷۷ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۱۷,۸۲۴ ۲۸.۶۳ % ۱۴,۲۷۹ ۲۲.۹۴ % ۲۵,۴۰۴ ۴۰.۸۱ % ۰ ۰ % ۱,۱۴۴ ۱.۸۴ % ۳,۶۰۴ ۵.۷۹ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ ۱۷,۵۹۶ ۲۸.۶۷ % ۱۶,۹۵۵ ۲۷.۶۳ % ۲۵,۳۹۱ ۴۱.۳۷ % ۰ ۰ % ۱,۱۴۴ ۱.۸۶ % ۲۸۳ ۰.۴۶ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۱۷,۵۹۶ ۲۸.۶۸ % ۱۶,۹۵۵ ۲۷.۶۳ % ۲۵,۳۸۱ ۴۱.۳۶ % ۰ ۰ % ۱,۱۴۴ ۱.۸۶ % ۲۸۵ ۰.۴۷ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۱۷,۵۹۶ ۲۸.۶۸ % ۱۶,۹۵۵ ۲۷.۶۳ % ۲۵,۳۷۲ ۴۱.۳۵ % ۰ ۰ % ۱,۱۴۴ ۱.۸۶ % ۲۸۷ ۰.۴۷ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۱۷,۲۳۳ ۲۸.۴۲ % ۱۶,۶۳۵ ۲۷.۴۳ % ۲۵,۳۳۵ ۴۱.۷۸ % ۰ ۰ % ۱,۱۴۴ ۱.۸۹ % ۲۸۹ ۰.۴۸ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۱۷,۱۴۲ ۲۷.۱۸ % ۱۶,۶۶۰ ۲۶.۴۱ % ۲۵,۳۳۵ ۴۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۳,۶۴۴ ۵.۷۸ % ۲۹۱ ۰.۴۶ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۱۷,۰۱۳ ۲۷.۰۳ % ۱۶,۶۸۷ ۲۶.۵ % ۲۵,۳۱۳ ۴۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۳,۶۴۴ ۵.۷۹ % ۲۹۳ ۰.۴۷ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۱۶,۷۲۰ ۲۶.۳۴ % ۱۵,۵۳۱ ۲۴.۴۶ % ۲۴,۳۰۴ ۳۸.۲۸ % ۰ ۰ % ۶,۳۱۵ ۹.۹۵ % ۶۱۲ ۰.۹۶ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ ۱۶,۶۲۲ ۲۶.۲۳ % ۱۵,۵۴۰ ۲۴.۵۲ % ۲۴,۲۸۷ ۳۸.۳۲ % ۰ ۰ % ۶,۳۱۵ ۹.۹۶ % ۶۱۴ ۰.۹۷ % ۰ ۰ %