صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ۱۵,۰۴۱ ۲۸.۱ % ۱۰,۸۶۸ ۲۰.۳ % ۲۳,۳۱۱ ۴۳.۵۵ % ۰ ۰ % ۹۱۴ ۱.۷۱ % ۳,۳۹۷ ۶.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۱۴,۸۶۳ ۲۷.۹ % ۱۰,۸۱۰ ۲۰.۲۹ % ۲۳,۲۹۰ ۴۳.۷۱ % ۰ ۰ % ۹۱۴ ۱.۷۲ % ۳,۳۹۹ ۶.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ۱۴,۶۸۶ ۲۷.۷ % ۱۰,۷۳۱ ۲۰.۲۴ % ۲۳,۲۷۶ ۴۳.۹۱ % ۰ ۰ % ۹۱۴ ۱.۷۳ % ۳,۴۰۱ ۶.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ ۱۴,۶۵۴ ۲۷.۶۶ % ۱۰,۷۳۸ ۲۰.۲۷ % ۲۳,۲۶۴ ۴۳.۹۱ % ۰ ۰ % ۹۱۴ ۱.۷۳ % ۳,۴۰۳ ۶.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ ۱۴,۶۶۶ ۲۷.۶۴ % ۱۰,۸۳۷ ۲۰.۴۲ % ۲۳,۲۳۵ ۴۳.۷۹ % ۰ ۰ % ۹۱۴ ۱.۷۲ % ۳,۴۰۶ ۶.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ ۱۴,۶۶۶ ۲۷.۶۴ % ۱۰,۸۳۷ ۲۰.۴۳ % ۲۳,۲۲۶ ۴۳.۷۸ % ۰ ۰ % ۹۱۴ ۱.۷۲ % ۳,۴۰۸ ۶.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ ۱۴,۶۶۶ ۲۷.۶۵ % ۱۰,۸۳۷ ۲۰.۴۳ % ۲۳,۲۱۷ ۴۳.۷۷ % ۰ ۰ % ۹۱۴ ۱.۷۲ % ۳,۴۱۰ ۶.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ ۱۴,۶۹۰ ۲۷.۶۶ % ۱۰,۹۰۴ ۲۰.۵۳ % ۲۳,۱۸۶ ۴۳.۶۶ % ۰ ۰ % ۹۱۴ ۱.۷۲ % ۳,۴۱۲ ۶.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ ۱۴,۶۹۰ ۲۷.۶۷ % ۱۰,۹۰۴ ۲۰.۵۳ % ۲۳,۱۷۷ ۴۳.۶۵ % ۰ ۰ % ۹۱۴ ۱.۷۲ % ۳,۴۱۴ ۶.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ ۱۴,۶۹۰ ۲۷.۶۷ % ۱۰,۹۰۴ ۲۰.۵۴ % ۲۳,۱۶۸ ۴۳.۶۴ % ۰ ۰ % ۹۱۴ ۱.۷۲ % ۳,۴۱۷ ۶.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %