صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ۱۰,۱۲۹ ۲۵.۲ % ۱۱,۷۷۹ ۲۹.۳۱ % ۱۶,۲۸۰ ۴۰.۵ % ۰ ۰ % ۷۶۶ ۱.۹۱ % ۱,۲۴۰ ۳.۰۹ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ۱۰,۱۲۹ ۲۵.۲ % ۱۱,۷۷۹ ۲۹.۳ % ۱۶,۲۸۰ ۴۰.۵ % ۰ ۰ % ۷۶۶ ۱.۹۱ % ۱,۲۴۲ ۳.۰۹ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ۱۰,۱۲۹ ۲۵.۲ % ۱۱,۷۷۹ ۲۹.۳ % ۱۶,۲۸۰ ۴۰.۵ % ۰ ۰ % ۷۶۶ ۱.۹۱ % ۱,۲۴۳ ۳.۰۹ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ ۹,۹۲۲ ۲۴.۸۷ % ۱۱,۶۸۴ ۲۹.۲۹ % ۱۶,۲۷۷ ۴۰.۸ % ۰ ۰ % ۷۶۶ ۱.۹۲ % ۱,۲۴۵ ۳.۱۲ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۹,۹۲۲ ۲۴.۸۷ % ۱۱,۶۸۴ ۲۹.۲۹ % ۱۶,۲۷۷ ۴۰.۸ % ۰ ۰ % ۷۶۶ ۱.۹۲ % ۱,۲۴۷ ۳.۱۳ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ ۹,۸۰۹ ۲۴.۶۸ % ۱۱,۶۰۱ ۲۹.۱۸ % ۱۶,۳۲۷ ۴۱.۰۷ % ۰ ۰ % ۷۶۶ ۱.۹۳ % ۱,۲۴۸ ۳.۱۴ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ۹,۸۰۹ ۲۴.۶۸ % ۱۱,۶۰۱ ۲۹.۱۸ % ۱۶,۳۲۷ ۴۱.۰۷ % ۰ ۰ % ۷۶۶ ۱.۹۳ % ۱,۲۵۰ ۳.۱۵ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ ۱۰,۱۰۳ ۲۵.۱۱ % ۱۱,۸۲۱ ۲۹.۳۹ % ۱۶,۲۸۸ ۴۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۷۶۶ ۱.۹ % ۱,۲۵۲ ۳.۱۱ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ۱۰,۱۰۳ ۲۵.۱۱ % ۱۱,۸۲۱ ۲۹.۳۸ % ۱۶,۲۸۸ ۴۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۷۶۶ ۱.۹ % ۱,۲۵۴ ۳.۱۲ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ۱۰,۱۰۳ ۲۵.۱۱ % ۱۱,۸۲۱ ۲۹.۳۸ % ۱۶,۲۸۸ ۴۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۷۶۶ ۱.۹ % ۱,۲۵۵ ۳.۱۲ % ۰ ۰ %