صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۰.۲۱ ۱.۶ ۱۱۸.۹۵ ۳۳,۲۹۵.۲۸
۲ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۱.۵۲ ۱.۳۳ ۲۴,۱۸۵.۹۴ ۱۲,۲۱۵.۱۵
۳ ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ ۰.۰۱ ۰ ۲.۰۶ ۰
۴ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۵ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۱.۲۱ ۱.۴ ۸,۰۱۷.۸۷ ۱۵,۹۴۵.۳۴
۶ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۰.۱ ۰.۲۹ ۴۵.۱ ۱۸۴.۱۲
۷ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۰.۲ ۰.۰۸ ۱۰۶.۴۵ ۳۴.۰۷
۸ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۰.۴۶ ۰.۲۲ ۴۳۸.۲۴ ۱۲۳.۶۶
۹ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۰.۱۷ (۰.۱۲) ۸۶.۸۹ (۳۴.۵۱)
۱۰ ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ ۰.۰۱ ۰ ۲.۱۱ ۰
۱۱ ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۲.۱۱ ۰
۱۲ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۰.۵۳ ۰.۱۱ ۵۸۵.۳ ۴۸.۲
۱۳ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ۰.۷۵ ۰.۱۱ ۱,۴۱۱.۹۱ ۴۷.۳۹
۱۴ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ (۰.۰۱) (۰.۴۱) (۴.۱۴) (۷۷.۳۸)
۱۵ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ ۰ (۰.۱۲) ۰ (۳۴.۳۶)
۱۶ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ ۰.۴۵ (۰.۵۱) ۴۱۰.۷۲ (۸۴.۲۶)
۱۷ ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ ۰.۰۱ ۰ ۲.۱۵ ۰
۱۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ ۰.۰۱ ۰ ۲.۱۵ ۰
۱۹ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ (۱.۳۵) (۰.۳۵) (۹۹.۳۱) (۷۲.۳)