صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ۰.۵۲ ۰.۱۵ ۵۶۹.۲۴ ۷۵.۵۴
۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۰.۵۵ ۰.۷۹ ۶۴۸.۶۷ ۱,۶۳۸.۱۷
۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ۰.۰۶ (۰.۱۲) ۲۵.۸۷ (۳۵.۶۶)
۴ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ (۰.۱۸) (۰.۸۵) (۴۸.۵۳) (۹۵.۵۹)
۵ ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۶ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ ۰.۰۱ ۰ ۲.۵۹ ۰
۷ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ (۰.۱۴) (۰.۲۷) (۳۹.۹۶) (۶۲.۲۷)
۸ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۹ ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ ۰.۰۱ ۰ ۲.۵۸ ۰
۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ ۱.۲۴ (۰.۳۱) ۹,۰۲۹.۹۶ (۶۷.۲۵)
۱۱ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ ۰.۳۳ ۰.۳۸ ۲۲۸.۴۱ ۳۰۴.۳۵
۱۲ ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ ۰.۰۱ ۰ ۲.۶۲ ۰
۱۳ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ ۰.۵۹ ۰.۷۸ ۷۴۱.۰۶ ۱,۶۲۲.۵۳
۱۵ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ ۰.۴۷ ۰.۵۷ ۴۴۵.۶۹ ۶۹۷.۸۶
۱۶ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ (۰.۳۹) (۱.۰۱) (۷۶.۲۲) (۹۷.۵۱)
۱۷ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ (۰.۴۳) (۰.۹۳) (۷۹) (۹۶.۶۴)
۱۸ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ (۰.۴۲) (۰.۷۴) (۷۸.۳) (۹۳.۳۷)
۱۹ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۲.۶۲ ۰