صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۴) ۰
۲ ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ (۰.۰۲) ۰ (۶.۱۸) ۰
۳ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ۰.۷۹ ۰.۹۱ ۱,۶۸۴.۲۷ ۲,۶۰۸.۲۷
۴ ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۶) ۰
۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۰.۳۷ ۰.۴۷ ۲۸۶.۶۹ ۴۵۶.۷
۶ ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۷) ۰
۷ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ (۱.۲۶) (۲) (۹۹.۰۱) (۹۹.۹۴)
۸ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۳) ۰
۹ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (۰.۰۲) ۰ (۶.۱۷) ۰
۱۰ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ (۰.۷۸) (۰.۸۶) (۹۴.۲۴) (۹۵.۸)
۱۱ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ (۰.۳۷) (۰.۴۹) (۷۴.۲۳) (۸۳.۴۸)
۱۲ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ۰.۱۶ (۰.۳) ۷۶.۳۱ (۶۶.۲۷)
۱۳ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ (۰.۳۸) (۰.۸) (۷۴.۹۶) (۹۴.۷۷)
۱۴ ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۹) ۰
۱۵ ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ (۰.۰۲) ۰ (۶.۰۹) ۰
۱۶ ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۹) ۰
۱۷ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ (۰.۱۵) (۰.۲۹) (۴۳.۱۵) (۶۵.۲۴)
۱۸ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ ۰.۱۵ ۰.۳ ۷۰.۴۶ ۱۹۷.۶۱
۱۹ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ (۰.۱۶) (۰.۱۳) (۴۴.۹) (۳۷.۰۵)