صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ (۰.۰۶) (۰.۴۸) (۱۸.۳) (۸۲.۵۶)
۲ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ (۰.۱۷) ۰.۰۶ (۴۵.۴۳) ۲۵.۳۷
۳ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۱.۵۴ (۰.۲۸) ۲۶,۰۰۹.۰۸ (۶۴.۱۵)
۴ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ۰.۶۹ (۱.۸۷) ۱,۱۰۸.۷۶ (۹۹.۹)
۵ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۹۱ ۰
۶ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۵) ۰
۷ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۰.۶۵ ۰.۱۲ ۹۸۱.۲۷ ۵۷.۳۵
۸ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ (۰.۲۴) ۰.۳۸ (۵۸.۵۹) ۲۹۸.۰۲
۹ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۰.۹۷ ۲.۲۵ ۳,۳۴۴.۷ ۳۳۴,۸۶۰.۹
۱۰ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ۰.۲۴ (۰.۵۱) ۱۳۷.۲۷ (۸۴.۳۵)
۱۲ ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۹) ۰
۱۳ ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۹) ۰
۱۴ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ (۰.۸۵) (۰.۹۷) (۹۵.۵۲) (۹۷.۱)
۱۵ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۰.۹۲ ۱.۲۹ ۲,۷۲۶.۷۲ ۱۰,۷۴۴.۵۴
۱۶ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۰.۵۲ ۰.۷۱ ۵۶۴.۰۸ ۱,۲۴۲.۴۵
۱۷ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ۱.۸۸ ۲.۳۳ ۹۰,۷۸۵.۲۵ ۴۴۱,۰۵۸.۹۹
۱۸ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۰.۸۵ ۱.۲ ۲,۰۶۴.۸۸ ۷,۶۶۵.۱۵
۱۹ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۷) ۰