صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ (۰.۰۹) (۰.۵) (۲۷.۴۲) (۸۴.۰۲)
۱۰۲ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ (۰.۰۱) (۰.۱۴) (۳.۱۵) (۴۰.۸۲)
۱۰۳ ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۵) ۰
۱۰۴ ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ (۰.۰۲) ۰ (۶.۲) ۰
۱۰۵ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ ۰.۲۶ ۰.۴۷ ۱۶۱.۶۴ ۴۵۸.۶۴
۱۰۶ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ ۰.۷۵ ۰.۷۴ ۱,۴۴۷.۰۳ ۱,۳۸۰.۶۷
۱۰۷ ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ ۰.۲۷ (۰.۰۹) ۱۶۴.۲۲ (۲۷.۷۷)
۱۰۸ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ (۰.۶۳) (۰.۸۸) (۸۹.۹۳) (۹۶.۰۹)
۱۰۹ ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ ۰.۴۳ ۰.۲۲ ۳۷۱.۲۳ ۱۲۱.۶۴
۱۱۰ ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ (۰.۰۲) ۰ (۶.۲۷) ۰
۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۸) ۰
۱۱۲ ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ (۰.۰۲) ۰ (۶.۲۷) ۰
۱۱۳ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ (۰.۲۷) (۰.۳۷) (۶۲.۰۶) (۷۴.۰۲)
۱۱۴ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ۰.۰۲ (۰.۲۵) ۶.۶۷ (۵۹.۹۷)
۱۱۵ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ (۰.۴۱) (۰.۶۷) (۷۷.۹۹) (۹۱.۲۵)
۱۱۶ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ (۰.۷۳) (۱.۱۶) (۹۳.۲۱) (۹۸.۶۱)
۱۱۷ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۴) ۰
۱۱۸ ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ (۰.۰۲) ۰ (۶.۱۸) ۰
۱۱۹ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ۰.۷۹ ۰.۹۱ ۱,۶۸۴.۲۷ ۲,۶۰۸.۲۷