صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱۱,۴۰۷ ۲۷.۴۱ ۱۱,۰۵۴ ۲۶.۳۵ ۱۰,۴۶۰ ۲۵.۵۷ ۱۰,۱۲۹ ۲۵.۲
سایر سهام ۱۰,۰۴۲ ۲۴.۱۳ ۱۲,۰۷۳ ۲۸.۷۹ ۱۲,۱۴۳ ۲۹.۶۸ ۱۱,۷۷۹ ۲۹.۳۱
اوراق مشارکت ۱۵,۴۲۷ ۳۷.۰۷ ۱۶,۱۳۹ ۳۸.۴۸ ۱۶,۲۲۶ ۳۹.۶۶ ۱۶,۲۸۰ ۴۰.۵
اوراق سپرده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۳,۵۲۳ ۸.۴۷ ۸۲۸ ۱.۹۷ ۶۰۰ ۱.۴۷ ۷۶۶ ۱.۹۱
سایر دارایی‌ها ۱,۲۲۰ ۲.۹۳ ۱,۸۵۰ ۴.۴۱ ۱,۴۸۱ ۳.۶۲ ۱,۲۴۰ ۳.۰۹
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد