صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱۱,۴۳۵ ۲۶.۸۵ ۱۱,۸۴۲ ۲۶.۱۱ ۱۳,۵۴۷ ۲۷.۴۱ ۲۰,۰۸۷ ۳۸.۳۱
سایر سهام ۱۱,۰۷۰ ۲۶ ۱۳,۲۰۶ ۲۹.۱۲ ۱۴,۸۵۲ ۳۰.۰۵ ۱۵,۰۶۶ ۲۸.۷۴
اوراق مشارکت ۱۵,۸۳۸ ۳۷.۱۹ ۱۶,۵۷۸ ۳۶.۵۵ ۱۶,۴۸۴ ۳۳.۳۵ ۱۶,۵۸۳ ۳۱.۶۳
اوراق سپرده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۳,۲۱۳ ۷.۵۵ ۳,۱۲۲ ۶.۸۸ ۴,۱۲۴ ۸.۳۵ ۱۲۱ ۰.۲۳
سایر دارایی‌ها ۱,۰۲۶ ۲.۴۱ ۶۰۸ ۱.۳۴ ۴۱۶ ۰.۸۴ ۵۷۰ ۱.۰۹
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد