صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱۳,۵۳۱ ۲۶.۹۶ ۱۵,۵۵۲ ۲۵.۸۷ ۱۷,۲۲۳ ۲۸.۰۲ ۱۷,۸۸۱ ۲۸.۶۶
سایر سهام ۱۳,۳۷۷ ۲۶.۶۵ ۱۵,۹۲۹ ۲۶.۵ ۱۵,۴۵۷ ۲۵.۱۴ ۱۴,۳۳۰ ۲۲.۹۷
اوراق مشارکت ۱۹,۱۷۰ ۳۸.۱۹ ۲۳,۹۳۱ ۳۹.۸۱ ۲۵,۸۹۸ ۴۲.۱۳ ۲۵,۴۳۲ ۴۰.۷۶
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۲,۹۱۶ ۵.۸۱ ۳,۵۹۸ ۵.۹۸ ۱,۸۶۴ ۳.۰۳ ۱,۱۴۴ ۱.۸۳
سایر دارایی‌ها ۱,۱۹۶ ۲.۳۸ ۱,۱۰۷ ۱.۸۴ ۱,۰۲۷ ۱.۶۷ ۳,۶۰۲ ۵.۷۷
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد