صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱۵,۷۰۳ ۲۹.۹۳ ۱۵,۷۰۳ ۲۸.۷۳ ۱۴,۹۵۰ ۲۸.۴ ۱۵,۰۴۱ ۲۸.۱
سایر سهام ۱۳,۰۳۹ ۲۴.۸۵ ۱۳,۰۳۹ ۲۳.۸۶ ۱۱,۳۸۲ ۲۱.۶۲ ۱۰,۸۶۸ ۲۰.۳
اوراق مشارکت ۲۰,۳۱۳ ۳۸.۷۲ ۲۲,۶۸۹ ۴۱.۵۱ ۲۲,۷۰۵ ۴۳.۱۳ ۲۳,۳۱۱ ۴۳.۵۵
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۲,۵۵۴ ۴.۸۷ ۱,۳۶۳ ۲.۴۹ ۸۴۳ ۱.۶ ۹۱۴ ۱.۷۱
سایر دارایی‌ها ۱,۱۹۰ ۲.۲۷ ۱,۸۶۳ ۳.۴۱ ۲,۷۶۲ ۵.۲۵ ۳,۳۹۷ ۶.۳۵
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
شمش و طلا ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد