صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۰.۰۲ (۰.۰۵) ۹.۴۶ (۱۵.۹۱)
۱۶۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۰.۴۵ ۰.۶۹ ۴۱۱.۰۱ ۱,۱۲۷.۶۷
۱۶۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۰.۴۷ ۰.۱۸ ۴۴۷.۰۵ ۹۳.۸۶
۱۶۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ (۱.۱۶) (۱.۲۵) (۹۸.۵۹) (۹۸.۹۸)
۱۶۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ (۱.۷) (۰.۸۵) (۹۹.۸۱) (۹۵.۵۹)
۱۶۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۱) ۰
۱۶۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ (۰.۰۲) ۰ (۵.۷۴) ۰
۱۶۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ (۰.۵۲) (۰.۴۱) (۸۴.۸۳) (۷۷.۲۸)
۱۶۹ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (۰.۲۴) (۰.۴۹) (۵۸.۵۵) (۸۳.۴۸)
۱۷۰ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۰.۳ ۰.۰۸ ۱۹۶.۴ ۳۵.۴۱
۱۷۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ (۰.۰۳) (۰.۱۱) (۱۱.۱) (۳۴.۲۳)
۱۷۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ (۱.۱۳) (۱.۰۶) (۹۸.۴۳) (۹۷.۹۶)
۱۷۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۶) ۰
۱۷۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۶) ۰
۱۷۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ (۰.۱۴) (۰.۶۲) (۴۰.۷۱) (۸۹.۶)
۱۷۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۰.۳۲ ۰.۱۷ ۲۱۹.۸۶ ۸۳.۶۸
۱۷۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۱.۴۱ ۳.۵۲ ۱۶,۳۲۳.۳۳ ۳۰,۳۴۹,۹۶۵.۲۳
۱۷۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۱.۲ ۰ ۷,۷۷۲.۶۱ ۰
۱۷۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ (۰.۳۵) (۰.۱۵) (۷۲.۲۷) (۴۲.۰۵)