صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ۰.۲۵ ۰.۳ ۱۵۰.۴۶ ۱۹۶.۳۱
۱۶۲ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ ۰.۰۶ ۱.۲۵ ۲۳.۸۴ ۹,۱۴۲.۰۷
۱۶۳ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ۰.۵۳ (۰.۵۲) ۵۸۹.۱۷ (۸۵.۰۲)
۱۶۴ ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۶۵ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲۱) ۰
۱۶۶ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۱.۰۱ ۰.۳۲ ۳,۷۵۵.۴۹ ۲۲۱.۵۹
۱۶۷ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۰.۲۵ ۰.۱۳ ۱۴۹.۲۶ ۵۸.۱۹
۱۶۸ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ (۰.۰۱) ۰.۰۶ (۲.۱۵) ۲۴.۷۲
۱۶۹ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ۰.۰۸ (۰.۹۱) ۳۵.۶۵ (۹۶.۴۶)
۱۷۰ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ ۰.۲۷ ۰.۰۳ ۱۶۶.۹۴ ۱۲.۵۲
۱۷۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۱ ۰
۱۷۲ ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۷۳ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ ۰.۴۴ ۱.۲۵ ۴۰۵.۵۵ ۹,۱۶۶.۹۵
۱۷۴ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ (۰.۰۸) ۰.۴۶ (۲۶.۴۴) ۴۲۶.۱۶
۱۷۵ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ (۰.۸۵) (۲.۸۴) (۹۵.۵) (۱۰۰)
۱۷۶ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ ۰.۷۷ (۰.۳۱) ۱,۵۳۴.۲۵ (۶۷.۶۹)
۱۷۷ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ (۰.۸۶) (۳.۲۱) (۹۵.۶۸) (۱۰۰)
۱۷۸ ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۷۹ ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲ ۰