صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۶۱ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۰.۹۷ ۲.۲۵ ۳,۳۴۴.۷ ۳۳۴,۸۶۰.۹
۲۶۲ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۶۳ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ۰.۲۴ (۰.۵۱) ۱۳۷.۲۷ (۸۴.۳۵)
۲۶۴ ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۹) ۰
۲۶۵ ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۹) ۰
۲۶۶ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ (۰.۸۵) (۰.۹۷) (۹۵.۵۲) (۹۷.۱)
۲۶۷ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۰.۹۲ ۱.۲۹ ۲,۷۲۶.۷۲ ۱۰,۷۴۴.۵۴
۲۶۸ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۰.۵۲ ۰.۷۱ ۵۶۴.۰۸ ۱,۲۴۲.۴۵
۲۶۹ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ۱.۸۸ ۲.۳۳ ۹۰,۷۸۵.۲۵ ۴۴۱,۰۵۸.۹۹
۲۷۰ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۰.۸۵ ۱.۲ ۲,۰۶۴.۸۸ ۷,۶۶۵.۱۵
۲۷۱ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۷) ۰
۲۷۲ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۷) ۰
۲۷۳ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ (۰.۴۷) (۰.۷۷) (۸۱.۷۷) (۹۴.۰۲)
۲۷۴ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ ۰.۱۱ (۰.۱۲) ۴۹.۸۷ (۳۵.۷۷)
۲۷۵ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ ۱.۰۸ ۱.۸۵ ۵,۰۱۲.۳۸ ۸۰,۰۰۳.۰۷
۲۷۶ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ (۰.۹۸) (۱.۶۴) (۹۷.۳) (۹۹.۷۶)
۲۷۷ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ (۱.۸۵) (۳.۴۵) (۹۹.۸۹) (۱۰۰)
۲۷۸ ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۲) ۰
۲۷۹ ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۲) ۰