صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۶۱ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ (۰.۲۴) (۰.۸۳) (۵۸.۸۸) (۹۵.۲۹)
۲۶۲ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۰.۶۴ ۰.۶ ۹۳۹.۵۱ ۷۷۳.۴۷
۲۶۳ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۰.۹۶ ۰.۹۲ ۳,۱۷۹.۵۹ ۲,۷۶۷.۵۱
۲۶۴ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۸) ۰
۲۶۵ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۸) ۰
۲۶۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۸) ۰
۲۶۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۸) ۰
۲۶۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ ۰.۸۵ ۰.۴۱ ۲,۰۸۶.۱۲ ۳۴۵.۲۵
۲۶۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ (۰.۰۹) ۰.۰۷ (۲۸.۵۸) ۲۸.۰۵
۲۷۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ۰.۴۴ ۰.۰۷ ۴۰۴.۴۷ ۲۷.۶
۲۷۱ ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۲) ۰
۲۷۲ ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۲) ۰
۲۷۳ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ (۰.۱۲) (۰.۰۹) (۳۵.۵۳) (۲۹.۲۸)
۲۷۴ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ۰.۸ ۱.۰۴ ۱,۷۴۲.۱۴ ۴,۲۰۶.۹۷
۲۷۵ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ ۰.۲۷ ۰.۱۷ ۱۶۸.۵۱ ۸۴.۸
۲۷۶ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ (۰.۳۶) (۰.۵) (۷۳.۴۹) (۸۳.۷۳)
۲۷۷ ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۴) ۰
۲۷۸ ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۴) ۰
۲۷۹ ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۴) ۰