صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۴۱ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ ۰.۶۶ (۱.۲۵) ۹۸۴.۹۸ (۹۸.۹۷)
۲۴۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ۰.۳۷ (۰.۷۱) ۲۹۱.۵۹ (۹۲.۵۴)
۲۴۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۹) ۰
۲۴۴ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۹) ۰
۲۴۵ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ۱.۱۶ ۰.۵۷ ۶,۶۸۶.۹۱ ۶۸۳.۴۳
۲۴۶ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ (۰.۰۳) (۰.۱) (۸.۸۱) (۳۰.۰۱)
۲۴۷ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ (۱.۱۱) (۱.۵۸) (۹۸.۲۸) (۹۹.۷)
۲۴۸ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۰.۹۲ ۰.۱۶ ۲,۷۷۴.۴۶ ۷۹.۵۹
۲۴۹ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ (۰.۰۸) (۰.۹۶) (۲۶.۴۱) (۹۷.۰۳)
۲۵۰ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۲) ۰
۲۵۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۲) ۰
۲۵۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ (۰.۰۵) (۰.۶۹) (۱۶.۷۹) (۹۱.۹۵)
۲۵۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۱.۵۲ ۱.۴ ۲۴,۱۸۷.۲۷ ۱۶,۰۷۴.۹۳
۲۵۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۱.۲۶ ۰.۶۹ ۹,۵۳۱.۶۹ ۱,۱۲۱.۰۴
۲۵۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ (۰.۱۶) (۰.۳۴) (۴۳.۲۳) (۷۱.۵۸)
۲۵۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۲ ۰.۸۹ ۱۳۹,۰۳۳.۳۱ ۲,۴۶۰.۹۲
۲۵۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۶) ۰
۲۵۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۵) ۰
۲۵۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۲.۲۶ ۱.۶۲ ۳۵۲,۹۰۹.۴۴ ۳۴,۹۸۹.۱۷