صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۴۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ (۰.۵۱) (۰.۶۸) (۸۴.۶۴) (۹۱.۷۸)
۲۴۲ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ (۰.۷) (۱.۲۷) (۹۲.۳۳) (۹۹.۰۶)
۲۴۳ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ۰.۲۵ ۰.۳ ۱۵۰.۴۶ ۱۹۶.۳۱
۲۴۴ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ ۰.۰۶ ۱.۲۵ ۲۳.۸۴ ۹,۱۴۲.۰۷
۲۴۵ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ۰.۵۳ (۰.۵۲) ۵۸۹.۱۷ (۸۵.۰۲)
۲۴۶ ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۴۷ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲۱) ۰
۲۴۸ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۱.۰۱ ۰.۳۲ ۳,۷۵۵.۴۹ ۲۲۱.۵۹
۲۴۹ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۰.۲۵ ۰.۱۳ ۱۴۹.۲۶ ۵۸.۱۹
۲۵۰ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ (۰.۰۱) ۰.۰۶ (۲.۱۵) ۲۴.۷۲
۲۵۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ۰.۰۸ (۰.۹۱) ۳۵.۶۵ (۹۶.۴۶)
۲۵۲ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ ۰.۲۷ ۰.۰۳ ۱۶۶.۹۴ ۱۲.۵۲
۲۵۳ ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۱ ۰
۲۵۴ ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۵۵ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ ۰.۴۴ ۱.۲۵ ۴۰۵.۵۵ ۹,۱۶۶.۹۵
۲۵۶ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ (۰.۰۸) ۰.۴۶ (۲۶.۴۴) ۴۲۶.۱۶
۲۵۷ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ (۰.۸۵) (۲.۸۴) (۹۵.۵) (۱۰۰)
۲۵۸ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ ۰.۷۷ (۰.۳۱) ۱,۵۳۴.۲۵ (۶۷.۶۹)
۲۵۹ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ (۰.۸۶) (۳.۲۱) (۹۵.۶۸) (۱۰۰)