صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۲۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۱.۴۱ ۳.۵۲ ۱۶,۳۲۳.۳۳ ۳۰,۳۴۹,۹۶۵.۲۳
۶۲۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۱.۲ ۰ ۷,۷۷۲.۶۱ ۰
۶۲۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ (۰.۳۵) (۰.۱۵) (۷۲.۲۷) (۴۲.۰۵)
۶۲۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۳) ۰
۶۲۵ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ (۰.۰۲) ۰ (۸.۵۴) ۰
۶۲۶ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ۰.۲۷ ۰.۳۲ ۱۶۷.۳۹ ۲۲۵.۷۵
۶۲۷ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۰.۱۵ ۰.۰۷ ۷۱.۱۹ ۲۹.۶۵
۶۲۸ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ (۱.۶) (۱.۷۹) (۹۹.۷۳) (۹۹.۸۷)
۶۲۹ ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹) ۰
۶۳۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹) ۰
۶۳۱ ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹) ۰
۶۳۲ ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹) ۰
۶۳۳ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ (۰.۰۷) (۰.۰۵) (۲۳.۲۴) (۱۵.۸۹)
۶۳۴ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ ۱.۳۳ ۰.۳۵ ۱۲,۳۰۱.۵۵ ۲۵۳.۷۶
۶۳۵ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ ۱.۰۵ ۰.۲۲ ۴,۳۷۱.۹۲ ۱۲۰.۳۱
۶۳۶ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ ۰.۶۶ (۱.۲۵) ۹۸۴.۹۸ (۹۸.۹۷)
۶۳۷ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ۰.۳۷ (۰.۷۱) ۲۹۱.۵۹ (۹۲.۵۴)
۶۳۸ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۹) ۰
۶۳۹ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۹) ۰