صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1402/07/11 17,237 17,172 17,172 0 0 3,381,694 0 51,636 3,330,058 57,185,274,854
2 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1402/07/10 17,238 17,174 17,174 0 0 3,381,694 0 51,636 3,330,058 57,190,155,868
3 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1402/07/09 17,227 17,162 17,162 0 0 3,381,694 0 51,636 3,330,058 57,151,579,040
4 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1402/07/08 17,319 17,253 17,253 0 0 3,381,694 0 51,636 3,330,058 57,453,420,613
5 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1402/07/07 17,329 17,263 17,263 0 0 3,381,694 0 51,636 3,330,058 57,486,748,671
6 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1402/07/06 17,330 17,264 17,264 0 0 3,381,694 0 51,636 3,330,058 57,491,654,475
7 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1402/07/05 17,332 17,266 17,266 0 0 3,381,694 0 51,636 3,330,058 57,496,561,966
8 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1402/07/04 17,275 17,209 17,209 0 0 3,381,694 0 51,636 3,330,058 57,306,684,077
9 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1402/07/03 17,304 17,239 17,239 0 0 3,381,694 0 51,636 3,330,058 57,405,232,584
10 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1402/07/02 17,370 17,304 17,304 0 0 3,381,694 0 51,636 3,330,058 57,623,163,649
11 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1402/07/01 17,372 17,305 17,305 0 0 3,381,694 0 51,636 3,330,058 57,628,001,606
12 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1402/06/31 17,376 17,309 17,309 0 0 3,381,694 0 51,636 3,330,058 57,641,584,147
13 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1402/06/30 17,377 17,311 17,311 0 0 3,381,694 0 51,636 3,330,058 57,645,837,364
14 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1402/06/29 17,379 17,312 17,312 0 0 3,381,694 0 51,636 3,330,058 57,650,681,308
15 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1402/06/28 17,406 17,339 17,339 0 0 3,381,694 0 51,636 3,330,058 57,739,975,794
16 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1402/06/27 17,423 17,355 17,355 0 0 3,381,694 0 51,636 3,330,058 57,794,620,032
17 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1402/06/26 17,388 17,321 17,321 0 0 3,381,694 0 51,636 3,330,058 57,679,414,321
18 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1402/06/25 17,343 17,276 17,276 0 0 3,381,694 0 51,636 3,330,058 57,530,966,262
19 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1402/06/24 17,344 17,278 17,278 0 0 3,381,694 0 51,636 3,330,058 57,535,842,366
20 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1402/06/23 17,346 17,279 17,279 0 0 3,381,694 0 51,636 3,330,058 57,540,720,253