صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/07/08 11,489 11,442 11,442 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 38,216,253,447
2 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/07/07 11,490 11,443 11,443 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 38,221,028,182
3 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/07/06 11,492 11,445 11,445 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 38,225,803,487
4 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/07/05 11,401 11,355 11,355 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 37,925,836,576
5 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/07/04 11,403 11,356 11,356 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 37,930,604,339
6 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/07/03 11,360 11,314 11,314 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 37,789,901,660
7 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/07/02 11,362 11,315 11,315 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 37,794,665,415
8 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/07/01 11,506 11,459 11,459 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 38,273,621,781
9 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/06/31 11,507 11,460 11,460 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 38,278,401,006
10 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/06/30 11,509 11,462 11,462 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 38,282,937,564
11 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/06/29 11,600 11,552 11,552 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 38,584,203,731
12 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/06/28 11,643 11,595 11,595 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 38,727,268,552
13 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/06/27 11,625 11,577 11,577 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 38,667,436,998
14 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/06/26 11,669 11,621 11,621 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 38,814,573,172
15 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/06/25 11,671 11,622 11,622 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 38,819,371,504
16 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/06/24 11,672 11,624 11,624 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 38,824,170,395
17 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/06/23 11,673 11,625 11,625 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 38,828,969,839
18 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/06/22 11,691 11,643 11,643 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 38,888,594,425
19 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/06/21 11,675 11,626 11,626 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 38,832,840,069
20 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/06/20 11,694 11,645 11,645 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 38,896,062,113