صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
101 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/04/01 12,409 12,354 12,354 0 0 3,379,686 0 0 3,379,686 41,753,716,089
102 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/03/31 12,473 12,418 12,418 0 0 3,379,686 0 0 3,379,686 41,969,381,483
103 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/03/30 12,503 12,448 12,448 0 0 3,379,686 0 0 3,379,686 42,071,425,446
104 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/03/29 12,465 12,411 12,411 0 0 3,379,686 0 0 3,379,686 41,944,609,876
105 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/03/28 12,470 12,415 12,415 0 0 3,379,686 0 0 3,379,686 41,960,137,627
106 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/03/27 12,613 12,557 12,557 0 0 3,379,686 0 0 3,379,686 42,439,142,728
107 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/03/26 12,614 12,558 12,558 0 0 3,379,686 0 0 3,379,686 42,442,309,974
108 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/03/25 12,615 12,559 12,559 0 0 3,379,686 0 0 3,379,686 42,445,477,828
109 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/03/24 12,632 12,577 12,577 0 0 3,379,686 0 0 3,379,686 42,504,879,785
110 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/03/23 12,586 12,537 12,537 0 0 3,379,686 0 0 3,379,686 42,370,675,160
111 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/03/22 12,411 12,363 12,363 0 0 3,379,686 0 0 3,379,686 41,783,871,648
112 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/03/21 12,263 12,216 12,216 0 0 3,379,686 0 0 3,379,686 41,285,574,484
113 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/03/20 12,306 12,259 12,259 0 0 3,379,686 0 0 3,379,686 41,430,467,091
114 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/03/19 12,307 12,260 12,260 0 0 3,379,686 0 0 3,379,686 41,433,531,075
115 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/03/18 12,311 12,263 12,263 0 6,108 3,379,686 0 0 3,379,686 41,444,519,477
116 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/03/17 12,277 12,230 12,230 0 0 3,373,578 0 0 3,373,578 41,257,310,545
117 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/03/16 12,260 12,212 12,212 0 0 3,373,578 0 0 3,373,578 41,198,755,140
118 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/03/15 12,453 12,411 12,411 0 0 3,373,578 0 0 3,373,578 41,868,592,744
119 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/03/14 12,454 12,412 12,412 0 0 3,373,578 0 0 3,373,578 41,871,805,819
120 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/03/13 12,455 12,413 12,413 0 0 3,373,578 0 0 3,373,578 41,875,019,199