صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
81 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/04/21 11,962 11,910 11,910 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 39,779,256,706
82 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/04/20 12,013 11,960 11,960 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 39,946,516,325
83 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/04/19 12,041 11,987 11,987 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 40,038,924,288
84 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/04/18 12,042 11,988 11,988 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 40,041,945,454
85 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/04/17 12,049 11,996 11,996 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 40,066,491,792
86 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/04/16 12,050 11,997 11,997 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 40,069,515,735
87 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/04/15 12,051 11,997 11,997 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 40,072,540,426
88 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/04/14 12,138 12,083 12,083 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 40,359,851,210
89 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/04/13 12,121 12,067 12,067 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 40,303,773,709
90 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/04/12 12,117 12,063 12,063 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 40,292,367,974
91 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/04/11 12,094 12,042 12,042 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 40,221,159,841
92 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/04/10 12,164 12,111 12,111 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 40,450,910,429
93 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/04/09 12,165 12,112 12,112 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 40,454,008,958
94 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/04/08 12,166 12,113 12,113 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 40,457,108,130
95 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/04/07 12,163 12,110 12,110 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 40,449,223,352
96 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/04/06 12,109 12,056 12,056 0 0 3,379,686 0 39,600 3,340,086 40,269,703,949
97 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/04/05 12,052 12,000 12,000 0 0 3,379,686 39,600 39,600 3,340,086 40,080,387,710
98 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/04/04 12,194 12,141 12,141 0 0 3,379,686 0 0 3,379,686 41,032,281,478
99 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/04/03 12,406 12,351 12,351 0 0 3,379,686 0 0 3,379,686 41,743,599,593
100 صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید 1401/04/02 12,406 12,352 12,352 0 0 3,379,686 0 0 3,379,686 41,746,729,091