صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۲۱ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ ۰.۳۹ ۰.۳۶ ۳۱۴.۳۴ ۲۷۷.۹۹
۸۲۲ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ ۰.۶ ۱.۰۵ ۷۹۸.۱۲ ۴,۴۵۲.۵۸
۸۲۳ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ۰.۰۳ (۰.۳۴) ۱۱.۰۶ (۷۱.۳۷)
۸۲۴ ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۴) ۰
۸۲۵ ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۳) ۰
۸۲۶ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ (۰.۲۹) (۰.۵۲) (۶۴.۹) (۸۵.۱۱)
۸۲۷ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ ۰.۲ ۰.۱۸ ۱۰۸.۰۵ ۹۱.۵۶
۸۲۸ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ ۰.۹۴ ۰.۴۷ ۲,۹۰۶.۰۳ ۴۴۶.۳
۸۲۹ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ ۱.۷۳ ۲.۰۹ ۵۲,۰۷۰.۰۱ ۱۸۸,۳۱۹.۵۶
۸۳۰ ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۲) ۰
۸۳۱ ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۲) ۰
۸۳۲ ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۳۳ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ ۰.۶۵ ۱.۲۶ ۹۷۳.۸۹ ۹,۶۴۹.۶۳
۸۳۴ ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ (۰.۰۸) (۰.۳۱) (۲۵.۰۷) (۶۷.۸۴)
۸۳۵ ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ ۰.۲۳ ۱.۰۷ ۱۲۹.۳۹ ۴,۷۸۴.۵۱
۸۳۶ ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ (۰.۰۸) ۰.۹۲ (۲۵.۱) ۲,۷۰۱.۸۲
۸۳۷ ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ ۰.۴۹ ۱.۷۳ ۴۸۹.۲۶ ۵۱,۶۴۸.۱۳
۸۳۸ ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۶) ۰
۸۳۹ ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۶) ۰