صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۸۱ ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ ۱۷,۱۹۸ ۲۶.۴۵ % ۱۷,۸۰۰ ۲۷.۳۸ % ۲۹,۷۰۳ ۴۵.۶۹ % ۰ ۰ % ۲۰۸ ۰.۳۲ % ۱۰۳ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۲ ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ ۱۷,۱۹۸ ۲۶.۴۶ % ۱۷,۸۰۰ ۲۷.۳۸ % ۲۹,۶۹۵ ۴۵.۶۸ % ۰ ۰ % ۲۰۸ ۰.۳۲ % ۱۰۵ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۳ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ ۱۷,۱۹۸ ۲۶.۴۶ % ۱۷,۸۰۰ ۲۷.۳۸ % ۲۹,۶۸۶ ۴۵.۶۷ % ۰ ۰ % ۲۰۸ ۰.۳۲ % ۱۰۷ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۴ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ ۱۷,۱۹۸ ۲۶.۴۶ % ۱۷,۸۰۰ ۲۷.۳۹ % ۲۹,۶۷۸ ۴۵.۶۶ % ۰ ۰ % ۲۰۸ ۰.۳۲ % ۱۰۹ ۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۵ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۱۷,۱۹۸ ۲۶.۴۸ % ۱۷,۸۰۰ ۲۷.۴۱ % ۲۹,۶۷۰ ۴۵.۶۸ % ۰ ۰ % ۲۰۸ ۰.۳۲ % ۷۱ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۶ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ۱۷,۱۹۸ ۲۶.۴۸ % ۱۷,۸۰۰ ۲۷.۴۱ % ۲۹,۶۶۱ ۴۵.۶۷ % ۰ ۰ % ۲۰۷ ۰.۳۲ % ۷۳ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۷ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ۱۷,۰۲۴ ۲۶.۴۴ % ۱۷,۶۱۹ ۲۷.۳۷ % ۲۹,۴۵۴ ۴۵.۷۵ % ۰ ۰ % ۲۰۷ ۰.۳۲ % ۷۵ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۸ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۱۶,۸۷۶ ۲۶.۲۸ % ۱۷,۵۶۰ ۲۷.۳۴ % ۲۹,۴۹۸ ۴۵.۹۳ % ۰ ۰ % ۲۰۷ ۰.۳۲ % ۷۷ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۹ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ۱۶,۸۰۵ ۲۶.۳۱ % ۱۷,۵۴۸ ۲۷.۴۷ % ۲۹,۲۳۰ ۴۵.۷۶ % ۰ ۰ % ۲۰۷ ۰.۳۳ % ۷۹ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %