صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۷۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۱۶,۸۷۶ ۳۳.۳۵ % ۱۲,۵۳۱ ۲۴.۷۶ % ۲۰,۲۶۵ ۴۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۸۳۸ ۱.۶۶ % ۹۱ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۲ ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ ۱۶,۸۳۸ ۳۳.۲۳ % ۱۲,۶۶۷ ۲۵ % ۲۰,۲۳۱ ۳۹.۹۳ % ۰ ۰ % ۸۳۸ ۱.۶۵ % ۹۳ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ ۱۶,۸۳۸ ۳۳.۲۴ % ۱۲,۶۶۷ ۲۵ % ۲۰,۲۲۳ ۳۹.۹۲ % ۰ ۰ % ۸۳۸ ۱.۶۵ % ۹۴ ۰.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ ۱۶,۸۳۸ ۳۳.۲۴ % ۱۲,۶۶۷ ۲۵.۰۱ % ۲۰,۲۱۴ ۳۹.۹۱ % ۰ ۰ % ۸۳۸ ۱.۶۵ % ۹۶ ۰.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ۱۶,۷۷۳ ۲۵.۵۱ % ۱۲,۷۲۱ ۱۹.۳۵ % ۲۰,۱۹۹ ۳۰.۷۲ % ۰ ۰ % ۱۳,۴۸۱ ۲۰.۵ % ۲,۵۸۳ ۳.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۶ ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ۱۶,۷۷۳ ۲۵.۵۱ % ۱۲,۷۲۱ ۱۹.۳۵ % ۲۰,۱۹۱ ۳۰.۷۱ % ۰ ۰ % ۱۳,۴۸۱ ۲۰.۵۱ % ۲,۵۷۸ ۳.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۷ ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ۱۶,۷۷۳ ۲۵.۵۲ % ۱۲,۷۲۱ ۱۹.۳۵ % ۲۰,۱۸۲ ۳۰.۷ % ۰ ۰ % ۱۳,۴۸۱ ۲۰.۵۱ % ۲,۵۷۴ ۳.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۸ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۱۶,۷۸۹ ۲۵.۵۳ % ۱۲,۷۴۸ ۱۹.۳۹ % ۲۰,۱۷۱ ۳۰.۶۷ % ۰ ۰ % ۱۱,۴۲۴ ۱۷.۳۷ % ۴,۶۲۷ ۷.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۹ ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ ۱۶,۹۳۹ ۲۵.۷۷ % ۱۵,۰۶۵ ۲۲.۹۱ % ۲۱,۱۹۴ ۳۲.۲۴ % ۰ ۰ % ۲۱۹ ۰.۳۳ % ۱۲,۳۲۵ ۱۸.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۰ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ ۱۷,۵۵۱ ۲۶.۸۱ % ۱۵,۲۳۹ ۲۳.۲۸ % ۲۹,۶۵۴ ۴۵.۳ % ۰ ۰ % ۲۱۹ ۰.۳۴ % ۲,۷۹۶ ۴.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %