صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۶۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ۱۵,۹۹۹ ۳۰.۴۷ % ۱۳,۱۰۰ ۲۴.۹۵ % ۲۰,۴۳۲ ۳۸.۹۱ % ۰ ۰ % ۸۳۷ ۱.۶ % ۲,۱۴۲ ۴.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ۱۵,۹۹۹ ۳۰.۴۷ % ۱۳,۱۰۰ ۲۴.۹۵ % ۲۰,۴۲۳ ۳۸.۹ % ۰ ۰ % ۸۳۷ ۱.۶ % ۲,۱۴۶ ۴.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ ۱۵,۹۹۹ ۳۰.۴۷ % ۱۳,۱۰۰ ۲۴.۹۵ % ۲۰,۴۱۵ ۳۸.۸۸ % ۰ ۰ % ۸۳۷ ۱.۶ % ۲,۱۴۹ ۴.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۱۵,۹۹۹ ۳۰.۴۸ % ۱۳,۱۰۰ ۲۴.۹۵ % ۲۰,۴۰۶ ۳۸.۸۷ % ۰ ۰ % ۸۳۷ ۱.۶ % ۲,۱۵۳ ۴.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۱۶,۴۹۹ ۳۱.۴۷ % ۱۲,۵۶۱ ۲۳.۹۶ % ۲۰,۳۹۳ ۳۸.۹ % ۰ ۰ % ۸۳۸ ۱.۶ % ۲,۱۳۹ ۴.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۱۷,۲۱۷ ۳۳.۸۷ % ۱۲,۳۰۰ ۲۴.۲ % ۲۰,۳۹۳ ۴۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۸۳۸ ۱.۶۵ % ۸۲ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۱۷,۱۳۲ ۳۳.۷۸ % ۱۲,۲۸۳ ۲۴.۲۲ % ۲۰,۳۷۷ ۴۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۸۳۸ ۱.۶۵ % ۸۴ ۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ ۱۷,۱۰۸ ۳۳.۵۲ % ۱۲,۴۹۸ ۲۴.۴۹ % ۲۰,۵۱۳ ۴۰.۱۹ % ۰ ۰ % ۸۳۸ ۱.۶۴ % ۸۶ ۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۱۷,۱۰۸ ۳۳.۵۲ % ۱۲,۴۹۸ ۲۴.۴۹ % ۲۰,۵۰۵ ۴۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۸۳۸ ۱.۶۴ % ۸۷ ۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۱۷,۱۰۸ ۳۳.۵۲ % ۱۲,۴۹۸ ۲۴.۴۹ % ۲۰,۴۹۶ ۴۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۸۳۸ ۱.۶۴ % ۸۹ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %