صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۱ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ۱۴,۳۵۸ ۲۸ % ۱۲,۴۰۹ ۲۴.۲ % ۲۲,۵۰۸ ۴۳.۹ % ۰ ۰ % ۷۴۲ ۱.۴۵ % ۱,۲۵۷ ۲.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ ۱۴,۵۵۴ ۲۷.۸۵ % ۱۲,۵۴۶ ۲۴.۰۱ % ۲۳,۱۶۱ ۴۴.۳۱ % ۰ ۰ % ۷۴۲ ۱.۴۲ % ۱,۲۶۱ ۲.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳ ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ ۱۴,۷۰۲ ۲۸.۰۴ % ۱۲,۵۹۱ ۲۴.۰۱ % ۲۳,۱۳۲ ۴۴.۱۲ % ۰ ۰ % ۷۴۲ ۱.۴۲ % ۱,۲۶۵ ۲.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴ ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ ۱۴,۷۰۲ ۲۸.۰۴ % ۱۲,۵۹۱ ۲۴.۰۲ % ۲۳,۱۲۳ ۴۴.۱ % ۰ ۰ % ۷۴۲ ۱.۴۲ % ۱,۲۶۸ ۲.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ ۱۴,۷۰۲ ۲۸.۰۵ % ۱۲,۵۹۱ ۲۴.۰۲ % ۲۳,۱۱۴ ۴۴.۰۹ % ۰ ۰ % ۷۴۲ ۱.۴۲ % ۱,۲۷۲ ۲.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ ۱۴,۸۶۰ ۲۸.۴۷ % ۱۲,۶۵۷ ۲۴.۲۵ % ۲۲,۶۶۶ ۴۳.۴۲ % ۰ ۰ % ۷۴۲ ۱.۴۲ % ۱,۲۷۶ ۲.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ ۱۵,۰۹۲ ۲۹.۰۳ % ۱۲,۶۵۸ ۲۴.۳۵ % ۲۲,۲۱۹ ۴۲.۷۴ % ۰ ۰ % ۷۴۲ ۱.۴۳ % ۱,۲۷۹ ۲.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ ۱۵,۰۷۸ ۲۸.۹۴ % ۱۲,۸۰۲ ۲۴.۵۷ % ۲۲,۲۰۲ ۴۲.۶۱ % ۰ ۰ % ۷۴۲ ۱.۴۲ % ۱,۲۸۳ ۲.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ ۱۴,۹۹۹ ۲۸.۵۴ % ۱۲,۸۵۹ ۲۴.۴۷ % ۲۲,۱۷۳ ۴۲.۱۹ % ۰ ۰ % ۱,۲۳۶ ۲.۳۵ % ۱,۲۸۷ ۲.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰ ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ ۱۴,۹۹۹ ۲۸.۵۴ % ۱۲,۸۵۹ ۲۴.۴۷ % ۲۲,۱۶۵ ۴۲.۱۸ % ۰ ۰ % ۱,۲۳۶ ۲.۳۵ % ۱,۲۹۰ ۲.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %