صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۱ ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ ۱۴,۳۹۶ ۲۷.۵۶ % ۱۱,۲۸۲ ۲۱.۶ % ۲۲,۵۲۸ ۴۳.۱۳ % ۰ ۰ % ۷۵۲ ۱.۴۴ % ۳,۲۷۴ ۶.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ۱۴,۳۹۶ ۲۷.۵۵ % ۱۱,۴۳۳ ۲۱.۸۸ % ۲۲,۵۱۹ ۴۳.۱ % ۰ ۰ % ۷۵۲ ۱.۴۴ % ۳,۱۴۷ ۶.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۱۶,۲۷۷ ۳۱.۰۷ % ۱۱,۴۵۳ ۲۱.۸۶ % ۲۲,۴۸۷ ۴۲.۹۳ % ۰ ۰ % ۷۴۳ ۱.۴۲ % ۱,۴۲۴ ۲.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ۱۶,۲۷۷ ۳۱.۰۸ % ۱۱,۴۵۳ ۲۱.۸۷ % ۲۲,۴۷۸ ۴۲.۹۱ % ۰ ۰ % ۷۴۲ ۱.۴۲ % ۱,۴۲۸ ۲.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ۱۷,۲۴۸ ۳۰.۷۲ % ۱۴,۲۳۵ ۲۵.۳۵ % ۲۲,۴۹۲ ۴۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۷۴۲ ۱.۳۲ % ۱,۴۳۲ ۲.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۶ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ ۱۷,۰۱۸ ۳۰.۳۹ % ۱۴,۳۲۱ ۲۵.۵۸ % ۲۲,۴۷۵ ۴۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۷۴۲ ۱.۳۳ % ۱,۴۳۶ ۲.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷ ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ ۱۷,۰۱۸ ۳۰.۴ % ۱۴,۳۲۱ ۲۵.۵۸ % ۲۲,۴۶۶ ۴۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۷۴۲ ۱.۳۳ % ۱,۴۳۹ ۲.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ ۱۷,۰۱۸ ۳۰.۴ % ۱۴,۳۲۱ ۲۵.۵۸ % ۲۲,۴۵۷ ۴۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۷۴۲ ۱.۳۳ % ۱,۴۴۳ ۲.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ۱۴,۱۸۱ ۲۸.۰۶ % ۱۲,۲۴۲ ۲۴.۲۲ % ۲۲,۱۲۱ ۴۳.۷۷ % ۰ ۰ % ۷۴۲ ۱.۴۷ % ۱,۲۵۰ ۲.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ ۱۴,۱۸۹ ۲۸.۱۳ % ۱۲,۲۴۱ ۲۴.۲۷ % ۲۲,۰۱۱ ۴۳.۶۴ % ۰ ۰ % ۷۴۲ ۱.۴۷ % ۱,۲۵۳ ۲.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %