صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۹۱ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ۱۶,۸۰۵ ۲۶.۳۱ % ۱۷,۵۴۸ ۲۷.۴۸ % ۲۹,۲۲۲ ۴۵.۷۶ % ۰ ۰ % ۲۰۷ ۰.۳۳ % ۸۱ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۲ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ۱۶,۸۰۵ ۲۶.۳۲ % ۱۷,۵۴۸ ۲۷.۴۸ % ۲۹,۲۱۳ ۴۵.۷۵ % ۰ ۰ % ۲۰۷ ۰.۳۳ % ۸۳ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۳ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ۰ ۰ % ۳۴,۵۹۴ ۵۳.۹۹ % ۲۹,۱۹۲ ۴۵.۵۶ % ۰ ۰ % ۲۰۷ ۰.۳۲ % ۸۵ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۴ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ ۰ ۰ % ۳۴,۶۱۶ ۵۴ % ۲۹,۱۸۹ ۴۵.۵۴ % ۰ ۰ % ۲۰۷ ۰.۳۲ % ۸۷ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۵ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ ۰ ۰ % ۳۴,۸۱۵ ۵۱.۶۷ % ۲۹,۲۶۴ ۴۳.۴۳ % ۰ ۰ % ۳,۲۰۷ ۴.۷۶ % ۸۹ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۶ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ ۰ ۰ % ۳۵,۱۸۲ ۵۴.۳۳ % ۲۶,۲۷۶ ۴۰.۵۸ % ۰ ۰ % ۳,۲۰۷ ۴.۹۵ % ۹۰ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ ۰ ۰ % ۳۴,۸۱۱ ۵۴.۰۷ % ۲۶,۲۶۷ ۴۰.۸ % ۰ ۰ % ۲,۶۲۲ ۴.۰۷ % ۶۷۴ ۱.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ ۰ ۰ % ۳۴,۸۱۱ ۵۴.۰۸ % ۲۶,۲۵۹ ۴۰.۸ % ۰ ۰ % ۲,۶۲۲ ۴.۰۷ % ۶۷۵ ۱.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ ۰ ۰ % ۳۴,۸۱۱ ۵۴.۰۹ % ۲۶,۲۵۱ ۴۰.۷۹ % ۰ ۰ % ۲,۶۲۲ ۴.۰۷ % ۶۷۷ ۱.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ ۰ ۰ % ۳۴,۹۸۲ ۵۴.۲۲ % ۲۴,۴۶۷ ۳۷.۹۲ % ۰ ۰ % ۲,۶۲۲ ۴.۰۶ % ۲,۴۵۲ ۳.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %