صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ ۱۲,۱۹۸ ۲۶.۵۷ % ۱۲,۲۶۵ ۲۶.۷۱ % ۱۶,۲۹۸ ۳۵.۵ % ۰ ۰ % ۹۵۸ ۲.۰۹ % ۴,۱۹۲ ۹.۱۳ % ۰ ۰ %
۷۲ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ ۱۲,۱۹۸ ۲۶.۵۷ % ۱۲,۲۶۵ ۲۶.۷۱ % ۱۶,۲۹۸ ۳۵.۵ % ۰ ۰ % ۹۵۸ ۲.۰۹ % ۴,۱۹۳ ۹.۱۳ % ۰ ۰ %
۷۳ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ۱۲,۱۹۸ ۲۶.۵۹ % ۱۲,۲۶۵ ۲۶.۷۳ % ۱۶,۲۹۸ ۳۵.۵۲ % ۰ ۰ % ۹۲۳ ۲.۰۱ % ۴,۱۹۴ ۹.۱۴ % ۰ ۰ %
۷۴ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ ۱۲,۷۲۴ ۲۷.۷ % ۱۲,۳۹۶ ۲۷ % ۱۶,۲۹۰ ۳۵.۴۷ % ۰ ۰ % ۹۲۳ ۲.۰۱ % ۳,۵۹۲ ۷.۸۲ % ۰ ۰ %
۷۵ ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ ۱۲,۷۱۱ ۲۸.۱۱ % ۱۲,۲۵۱ ۲۷.۱ % ۱۶,۲۶۵ ۳۵.۹۷ % ۰ ۰ % ۹۱۶ ۲.۰۳ % ۳,۰۶۹ ۶.۷۹ % ۰ ۰ %
۷۶ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ ۱۲,۷۱۱ ۲۸.۱۱ % ۱۲,۲۵۱ ۲۷.۰۹ % ۱۶,۲۶۵ ۳۵.۹۷ % ۰ ۰ % ۹۱۶ ۲.۰۳ % ۳,۰۷۸ ۶.۸۱ % ۰ ۰ %
۷۷ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ ۱۲,۷۹۸ ۲۸.۱۷ % ۱۲,۶۴۸ ۲۷.۸۳ % ۱۶,۲۶۵ ۳۵.۸ % ۰ ۰ % ۹۱۶ ۲.۰۲ % ۲,۸۰۹ ۶.۱۸ % ۰ ۰ %
۷۸ ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ ۱۲,۹۵۹ ۲۹.۶۱ % ۱۲,۷۸۵ ۲۹.۲۱ % ۱۶,۲۴۷ ۳۷.۱۲ % ۰ ۰ % ۹۱۶ ۲.۰۹ % ۸۶۰ ۱.۹۷ % ۰ ۰ %
۷۹ ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ ۱۲,۹۵۹ ۲۹.۶۱ % ۱۲,۷۸۵ ۲۹.۲۱ % ۱۶,۲۴۷ ۳۷.۱۲ % ۰ ۰ % ۹۱۶ ۲.۰۹ % ۸۶۱ ۱.۹۷ % ۰ ۰ %
۸۰ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ ۱۲,۹۵۹ ۲۹.۶۱ % ۱۲,۷۸۵ ۲۹.۲۱ % ۱۶,۲۴۷ ۳۷.۱۲ % ۰ ۰ % ۹۱۶ ۲.۰۹ % ۸۶۲ ۱.۹۷ % ۰ ۰ %