صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ ۹,۷۰۴ ۲۳.۱۳ % ۱۲,۶۳۴ ۳۰.۱۱ % ۱۶,۰۱۴ ۳۸.۱۷ % ۰ ۰ % ۱,۵۲۴ ۳.۶۳ % ۲,۰۸۲ ۴.۹۶ % ۰ ۰ %
۴۲ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ ۹,۸۶۰ ۲۳.۳۳ % ۱۲,۹۴۲ ۳۰.۶۳ % ۱۶,۰۰۸ ۳۷.۸۸ % ۰ ۰ % ۱,۵۲۴ ۳.۶۱ % ۱,۹۲۲ ۴.۵۵ % ۰ ۰ %
۴۳ ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ ۹,۸۸۹ ۲۳.۳۷ % ۱۲,۹۹۶ ۳۰.۷۲ % ۱۵,۹۷۸ ۳۷.۷۶ % ۰ ۰ % ۱,۵۲۴ ۳.۶ % ۱,۹۲۳ ۴.۵۵ % ۰ ۰ %
۴۴ ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ ۹,۸۸۹ ۲۳.۳۸ % ۱۲,۹۹۶ ۳۰.۷۱ % ۱۵,۹۷۸ ۳۷.۷۷ % ۰ ۰ % ۱,۵۱۸ ۳.۵۹ % ۱,۹۲۵ ۴.۵۵ % ۰ ۰ %
۴۵ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ۹,۸۸۹ ۲۳.۳۷ % ۱۲,۹۹۶ ۳۰.۷۲ % ۱۵,۹۷۸ ۳۷.۷۷ % ۰ ۰ % ۱,۵۱۸ ۳.۵۹ % ۱,۹۲۶ ۴.۵۵ % ۰ ۰ %
۴۶ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ۹,۹۵۸ ۲۳.۴۶ % ۱۳,۰۶۰ ۳۰.۷۶ % ۱۵,۹۹۲ ۳۷.۶۷ % ۰ ۰ % ۱,۲۸۳ ۳.۰۲ % ۲,۱۶۲ ۵.۰۹ % ۰ ۰ %
۴۷ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ ۱۰,۰۶۷ ۲۳.۶۵ % ۱۳,۰۹۴ ۳۰.۷۵ % ۱۵,۹۶۵ ۳۷.۵ % ۰ ۰ % ۱,۲۸۳ ۳.۰۱ % ۲,۱۶۳ ۵.۰۸ % ۰ ۰ %
۴۸ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ ۱۰,۱۴۵ ۲۳.۷۹ % ۱۳,۰۹۸ ۳۰.۷۲ % ۱۵,۹۵۲ ۳۷.۴۱ % ۰ ۰ % ۱,۲۸۳ ۳.۰۱ % ۲,۱۶۵ ۵.۰۸ % ۰ ۰ %
۴۹ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ۱۱,۲۸۳ ۲۷.۱ % ۱۰,۹۵۱ ۲۶.۳۱ % ۱۵,۹۴۷ ۳۸.۳ % ۰ ۰ % ۱,۲۸۳ ۳.۰۸ % ۲,۱۶۶ ۵.۲ % ۰ ۰ %
۵۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ۱۱,۱۰۱ ۲۶.۹۳ % ۱۰,۷۶۲ ۲۶.۱ % ۱۵,۹۱۳ ۳۸.۶ % ۰ ۰ % ۱,۲۸۳ ۳.۱۱ % ۲,۱۶۷ ۵.۲۶ % ۰ ۰ %