صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ۱۲,۵۳۲ ۲۹.۶۱ % ۱۱,۹۴۹ ۲۸.۲۳ % ۱۶,۱۶۵ ۳۸.۲ % ۰ ۰ % ۹۱۶ ۲.۱۷ % ۷۵۹ ۱.۷۹ % ۰ ۰ %
۹۲ ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ۱۲,۶۷۲ ۲۹.۷۸ % ۱۲,۰۷۳ ۲۸.۳۷ % ۱۶,۱۲۸ ۳۷.۹ % ۰ ۰ % ۹۱۶ ۲.۱۵ % ۷۶۰ ۱.۷۹ % ۰ ۰ %
۹۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ۱۲,۶۷۲ ۲۹.۷۸ % ۱۲,۰۷۳ ۲۸.۳۷ % ۱۶,۱۲۸ ۳۷.۹ % ۰ ۰ % ۹۱۶ ۲.۱۵ % ۷۶۱ ۱.۷۹ % ۰ ۰ %
۹۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۱۲,۶۷۲ ۲۹.۷۸ % ۱۲,۰۷۳ ۲۸.۳۷ % ۱۶,۱۲۸ ۳۷.۹ % ۰ ۰ % ۹۱۶ ۲.۱۵ % ۷۶۳ ۱.۷۹ % ۰ ۰ %
۹۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۱۲,۶۹۵ ۲۹.۸۴ % ۱۲,۰۴۹ ۲۸.۳۱ % ۱۶,۱۲۴ ۳۷.۸۹ % ۰ ۰ % ۹۱۶ ۲.۱۵ % ۷۶۴ ۱.۸ % ۰ ۰ %
۹۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۱۲,۶۴۰ ۲۹.۸۳ % ۱۱,۹۳۱ ۲۸.۱۷ % ۱۶,۱۱۴ ۳۸.۰۳ % ۰ ۰ % ۹۱۶ ۲.۱۶ % ۷۶۵ ۱.۸۱ % ۰ ۰ %
۹۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۱۲,۵۱۰ ۲۹.۶۶ % ۱۱,۹۲۲ ۲۸.۲۷ % ۱۶,۰۶۰ ۳۸.۰۸ % ۰ ۰ % ۹۱۶ ۲.۱۷ % ۷۶۷ ۱.۸۲ % ۰ ۰ %
۹۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۱۲,۷۵۸ ۲۹.۵۸ % ۱۲,۱۸۹ ۲۸.۲۷ % ۱۶,۰۱۴ ۳۷.۱۳ % ۰ ۰ % ۱,۳۹۷ ۳.۲۴ % ۷۶۸ ۱.۷۸ % ۰ ۰ %
۹۹ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۱۳,۰۹۲ ۲۹.۸۷ % ۱۲,۵۶۷ ۲۸.۶۶ % ۱۶,۰۱۰ ۳۶.۵۲ % ۰ ۰ % ۱,۳۹۷ ۳.۱۹ % ۷۶۹ ۱.۷۶ % ۰ ۰ %
۱۰۰ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ۱۳,۰۹۲ ۲۹.۸۶ % ۱۲,۵۶۷ ۲۸.۶۷ % ۱۶,۰۱۰ ۳۶.۵۲ % ۰ ۰ % ۱,۳۹۷ ۳.۱۹ % ۷۷۱ ۱.۷۶ % ۰ ۰ %